UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Eko-styl od młodzieńczych lat – program profilaktyki zdrowotnej dla uczniów klas piątych szkół podstawowych z Wodzisławia Śląskiego

Doskonale wiemy, że lepiej zapobiegać niż leczyć, dlatego też w Wodzisławiu Śląskim prężnie realizowane są programy profilaktyki zdrowotnej.

Tytuł projektu: Eko-styl od młodzieńczych lat – program profilaktyki zdrowotnej dla uczniów klas piątych szkół podstawowych z Wodzisławia Śląskiego
Całkowita wartość projektu (PLN): 402 710,00
Wartość dofinansowania(PLN): 336 625,29 zł
Instytucja: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Program: Edukacja ekologiczna
Kategoria: Profilaktyka zdrowotna dzieci i młodzieży
Okres realizacji: 2013 - 2014

Opis projektu: Projekt skierowany jest do uczniów/uczennic klas piątych wszystkich szkół podstawowych znajdujących się na terenie miasta Wodzisław Śląski. Dzieci i młodzież oraz osoby z chorobami dróg oddechowych to grupa najbardziej narażonych na schorzenia
wynikające z przekroczenia szkodliwych czynników w powietrzu atmosferycznym. W Wodzisławiu Śląskim stężenia dwutlenku siarki, benzo(a)pirenu oraz pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 w powietrzu przekraczały poziomy dopuszczalne, co prowadzi do następujących konsekwencji:
• podwyższenie stężenia dwutlenku siarki powoduje podrażnienie błon śluzowych, objawia się to występowaniem kaszlu, obrzęku błon śluzowych oraz skurczów mięśni oskrzelowych.
• benzo(a)piren – może powodować raka, dziedziczne wady genetyczne.
• zanieczyszczenia pyłowe – oddziaływanie cząstek drobnych (pył PM10) i bardzo drobnych (pył PM2,5) zależy od ilości cząstek zatrzymanych w różnych miejscach układu oddechowego; pył posiada zdolność przenikania do najgłębszych partii płuc, jest tam akumulowany lub rozpuszczany w płynach biologicznych. Długotrwałe wdychanie prowadzi do powstania przewlekłych chorób układu oddechowego.
Projekt zakłada udział dzieci w trzech typach działania:
a) badania monitoringowe stanu zdrowia,
Badania będą odbywać się w szkołach w okresie ok. od 01.10.2013 – 15.12.2013r. i obejmować ocenę śluzówek gardła, spojówek, badanie osłuchowe, określenie wagi, wzrostu, BMI, ciśnienia, stanu skóry itp. (w załączeniu przykładowa ankieta opracowana przez
specjalistę z zakresu pediatrii i chorób płuc). Prowadzone będą przez lekarzy pediatrów (na podstawie umowy zlecenia). Następnie ankieta zostanie opracowana a jej wyniki przedstawione w broszurce wydanej na zakończenie projektu skierowanej do rodziców.
b) zajęcia edukacyjne z zakresu ekologii,
Zajęcia ekologiczne dla klas piątych szkół podstawowych będą zajęciami dodatkowymi realizowanymi przez wykwalifikowane osoby (nauczyciele na podstawie umowy zlecenia) w blokach 1-2 godzinnych przez 30 tygodni, łącznie 60 godzin. Tematyka została podzielona na następujące części tematyczne:
I. Poznaję moje środowisko (10 h)
II. Sprawdzam, czy moje środowisko jest zanieczyszczone (10h)
III. Poznaję skutki zanieczyszczeń (10 h)
IV. Ratuję moje środowisko (10 h)
V. Dbam o swoje zdrowie (10 h)
VI. Badam czyste środowisko (10 h - zajęcia realizowane podczas wyjazdu w góry).
Zróżnicowane formy: pogadanki, zajęcia terenowe, analiza filmu, warsztaty, akcje na rzecz środowiska sprawią, że uczniowie będą brać aktywny udział w zajęciach, co przyniesie efekt kształtowania w nich postawy proekologicznej, która będzie wyrazem troski o środowisko i własne zdrowie.
c) tygodniowy wyjazd profilaktyczno – zdrowotny,
Wyjazdy profilaktyczno – zdrowotne odbywać się będą w miesiącach marzec/kwiecień/maj 2014 roku. Zakładamy udział 90% uczniów, czyli ok. 390 osób, w podziale na 8 turnusów tygodniowych po ok. 49 dzieci (założenie oparte na podstawie danych z wyjazdów na  „zielone szkoły” z ostatnich lat). Warunkiem uczestnictwa w wyjeździe jest zgoda rodzica na przeprowadzenie badań monitorujących stan zdrowia oraz aktywne uczestnictwo w zajęciach ekologicznych. Jako miejsce docelowe przyjęliśmy Rabkę Zdrój. Miejscowość ta od ponad stu lat znana jest jako uzdrowisko ze względu na swoje walory klimatyczne oraz wody lecznicze, które wykorzystuje się do leczenia schorzeń układu oddechowego i krążenia, głównie u dzieci.
Projekt zakończony zostanie międzyszkolnym konkursem wiedzy ekologicznej pod patronatem Prezydenta Miasta, któremu towarzyszyć będzie wydanie broszury informacyjnej stworzonej przez uczniów o tematyce zachowań proekologicznych.