Eko starówka - poprawa efektywności energetycznej komunalnej infrastruktury mieszkaniowej w Wodzisławiu Śląskim

___________________________________________________________

 

 

 

 

Całkowita wartość projektu (PLN): 2 236 124,70 zł

Kwota dofinansowania (PLN): 2 124 318,47 zł

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020

Oś priorytetowa: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna

Działanie: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej

Poddziałanie: 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - RIT

Okres realizacji: 21.02.2020 r. - 30.09.2021 r.

Opis projektu:

Przedmiotem niniejszego projektu jest termomodernizacja budynków mieszkaniowych (kamienic), w ramach której przeprowadzone zostaną następujące prace: docieplenie ścian zewnętrznych oraz stropu poddasza, wymiana pokryć dachowych, wymiana stolarki, wykonanie instalacji c.w.u. oraz c.o., przygotowanie pomieszczeń pod węzeł cieplny, podłączenie do sieci ciepłowniczej. Projekt przyczyni się do rozwiązania problemu kluczowego, za jaki uznano zbyt wysoką energochłonność i niezadowalający poziom wskaźników emisyjności budynków mieszkaniowych na terenie Wodzisławia
Śląskiego. Kluczowe korzyści wynikające z realizacji projektu obejmują przede wszystkim zmniejszenia zapotrzebowania na energię cieplną i elektryczną w obiektach mieszkaniowych, co przełoży się na obniżenie kosztów utrzymania, a także znaczącą poprawę komfortu użytkowników. Wysokie efekty realizacji projektu będą oddziaływać nie tylko na samo miasto Wodzisław Śląski, ale również na pozostałe obszary Subregionu Zachodniego.