UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Efektywne zarządzanie energią – wymiana opraw oświetleniowych na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego

Tytuł projektu: Efektywne zarządzanie energią – wymiana opraw oświetleniowych na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego

 
 
Całkowita wartość projektu (PLN): 1 997 837,97 zł

Kwota dofinansowania (PLN): 1 325 561,58 zł (dof. 77,71%)

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020

Oś priorytetowa: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna

Działanie: Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie

Poddziałanie: Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - RIT

Okres realizacji: 28.12.2016 – 30.09.2021

Opis projektu: Przedmiotem niniejszego projektu jest modernizacja infrastruktury publicznej w postaci punktów oświetlenia ulicznego dla celów poprawy efektywności energetycznej. Projekt zakłada wymianę opraw sodowych na oprawy LED w ilości 297 sztuk wraz z częściową wymianą słupów
 i systemem sterowania oświetleniem na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego w wybranych lokalizacjach: Nowe Miasto, Stare Miasto, ul. Marklowicka i ul. Rybnicka.