Edukacja - projekty

Aktywna Tablica

Rządowy program Aktywna Tablica realizowany w latach 2020 – 2024 ma na celu zapewnienie szkołom podstawowym i ponadpodstawowym niezbędnej infrastruktury wspierającej rozwój technologii informacyjno – komunikacyjnej poprzez wsparcie finansowe szkół przy zakupie nowoczesnego sprzętu, pomocy dydaktycznych oraz narzędzi do terapii.

Posiłek w szkole i w domu

Moduł 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczy wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.

Poznaj Polskę

Przedsięwzięcie Ministerstwa Edukacji i Nauki pod nazwą "POZNAJ POLSKĘ" to wsparcie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. 

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

Program przewiduje udzielenie wsparcia finansowego w odniesieniu do placówek wychowania przedszkolnego na zakup książek będących nowościami wydawniczymi dla dzieci w wieku 3-6 lat oraz realizację działań promujących czytelnictwo; w odniesieniu do szkół zakup książek będących nowościami wydawniczymi i niebędących podręcznikami, zakup nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych oraz realizację działań promujących czytelnictwo.

Laboratoria przyszłości

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech mająca na celu stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.

Zielona szkoła

Profilaktyka wraz z edukacją ekologiczną, realizowana w trakcie wyjazdów śródrocznych na tzw. zielone szkoły. Zielona szkoła to wyjazd śródroczny uczniów wraz z opiekunami, podczas którego nie tylko realizują program nauczania dla danego etapu edukacji ale mają również okazje do zdobycia nowych umiejętności czy możliwość integracji w grupie.

Mądry wybór przyszłej szkoły

Mądry wybór przyszłej szkoły II / Chytrá volba budoucí školy II to projekt realizowany wspólnie przez Miasto Wodzisław Śląski oraz Miasto Karvina. Jego głównym celem jest umocnienie sieci powiązań i intensyfikacja współpracy między miastami Karwiną a Wodzisławiem Śląskim na niwie edukacji szkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem doradztwa zawodowego.

Wsparcie dla uczniów z Ukrainy

Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - MIASTO WODZISŁAW ŚLĄSKI” to projekt realizowany przez Miasto Wodzisław Śląski, którego głównym celem jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów uciekających z terenu Ukrainy, uczęszczający do szkół podstawowych na terenie województwa śląskiego, poprzez wzbogacenie posiadanego wyposażenia wodzisławskich szkół podstawowych o nowy sprzęt ICT, z uwzględnieniem zdiagnozowanych potrzeb.