UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

"Dziupla" realizuje nowy projekt i zaprasza na spotkanie

WPWD „Dziupla” rozpoczyna realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Ślaskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) pod nazwą „Profilaktyka, wsparcie pomoc - rozszerzenie usług społecznych świadczonych przez Wodzisławską Placówkę Wsparcia Dziennego <<Dziupla>>".

Zaplanowano następujące usługi społeczne:

 • prowadzenie asystentury rodzinnej,
 • animacja społeczno-kulturalna,
 • wsparcie pedagoga rodzinnego,
 • zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci - problem uzależnień,
 • zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci - zaburzenia zachowania,
 • wolontariat senioralny,
 • warsztaty poprawiające umiejętności prowadzenia gospodarstwa domowego,
 • warsztaty dla rodziców z zakresu profilaktyki zdrowia psychicznego,
 • otwarcie instytucji rodzin wspierających,
 • zajęcia z j. niemieckiego,
 • zajęcia z j. czeskiego,
 • warsztaty dla rodziców - komunikacja bez przemocy,

Uczestnikami projektu mogą zostać osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:

 1. osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 2. osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym,
 3. osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 4. osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2016 r. poz. 1654, z późn. zm.),
 5. osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.),
 6. osoby z niepełnosprawnością - osoby z niepełnosprawnością w rozumieniu wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 lub uczniowie/dzieci z niepełnosprawnościami w rozumieniu wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020,
 7. członkowie gospodarstw domowych sprawujący opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z nich nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad osobą z niepełnosprawnością,
 8. osoby niesamodzielne, w tym również osoby przebywające w pieczy zastępczej na warunkach określonych w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 9. osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020,
 10. osoby odbywające kary pozbawienia wolności.

Dodatkowe informacje na stronie: www.dziupla.wodzislaw-slaski.pl [otwiera się w nowym oknie].

Zaproszenie na spotkanie informacyjne

W związku z realizacją projektu pn. Profilaktyka, wsparcie, pomoc - rozszerzenie usług społecznych świadczonych przez Wodzisławską Placówkę Wsparcia Dziennego „Dziupla”, który jest współfinansowany ze środków Unii w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne Działania 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT Subregion Zachodni RPO WSL 2014-2020), zapraszamy mieszkańców Wodzisławia Śląskiego do udziału w spotkaniu informacyjnym, dotyczącym projektu.

Spotkanie informacyjne odbędzie się 15 lipca 2021 r. o godz. 15:00 w siedzibie Wodzisławskiej Placówki Wsparcia Dziennego „Dziupla” (ul. Czyżowicka 29b). Celem spotkania będzie zapoznanie z oferowanym w ramach projektu wsparciem. Przedstawione zostaną również informacje o projekcie, jego założenia oraz zasady otrzymania wsparcia. W trakcie spotkania rozdane zostaną dokumenty rekrutacyjne, a obecni w trakcie spotkania pracownicy Wodzisławskiej Placówki odpowiedzą na wszelkie pytania związane zarówno z projektem, jak i procesem rekrutacji.

Przypominamy, że realizacja projektu rozpoczęła się 1 lipca 2021 r., a pierwsze zajęcia w ramach projektu zaplanowano na sierpień.

źródło: WPWD "Dziupla"