UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

"Dziupla" prowadzi rekrutację do nowego projektu

WPWD „Dziupla” rozpoczyna realizację dofinansowanego z UE projektu Profilaktyka, wsparcie pomoc - rozszerzenie usług społecznych świadczonych przez Wodzisławską Placówkę Wsparcia Dziennego “Dziupla". Celem głównym projektu jest wyjście z bezradności wychowawczo-opiekuńczej 60 rodziców oraz stworzenie odpowiednich warunków do rozwoju dla 60 dzieci i młodzieży wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu miasta.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - Oś Priorytetowa IX: Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT Subregion Zachodni RPO WSL 2014-2020.

Okres realizacji: 01.07.2021 r. - 30.11.2022 r.

Celem głównym projektu będzie wyjście z bezradności wychowawczo - opiekuńczej 60 (26 K) rodziców oraz stworzenie odpowiednich warunków do rozwoju dla 60 (29 K) dzieci i młodzieży wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu Miasta Wodzisławia Śląskiego. Cel główny zostanie osiągnięty poprzez podniesienie jakości i dostępności usług wsparcia rodziny świadczonych przez WPWD „Dziupla” i realizację celów szczegółowych, takich jak: zapobieganie odizolowaniu osób od rodziny i społeczności lokalnej, odbudowanie więzi rodzinnych, poprawę kondycji psychicznej (asystentura, pedagog rodzinny, mediacje), wzrost umiejętności współpracy i współdziałania w grupie, kształtowanie empatii społecznej (warsztaty, arteterapia, socjoterapia, logopedia), poznawanie swoich mocnych stron, organizację czasu wolnego dzieci (praca podwórkowa, zajęcia rozwijające umiejętności kluczowe).

Koszty całkowite projektu: 356 875,00 zł

Wartość dofinansowania ogółem: 331 893,75 zł

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 303 343,75 zł

Dotacja celowa z budżetu krajowego: 28 550,00 zł


ZAKRES WSPARCIA

 1. asystentura rodzinna - 72 osoby objęte wsparciem (48 dorosłych, 24 dzieci),
 2. poradnictwo prawne - 20 dorosłych objętych wsparciem,
 3. animacja społeczno-kulturalna - 20 dzieci objętych wsparciem,
 4. pedagog rodzinny – 50 osób objętych wsparciem (30 dorosłych i 20 dzieci),
 5. zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci - problem uzależnień – 36 dzieci objętych wsparciem,
 6. zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci - zaburzenia zachowania - 24 dzieci objętych wsparciem,
 7. wolontariat senioralny - kółko szachowe – 10 dzieci objętych wsparciem,
 8. warsztaty poprawiające umiejętności prowadzenia gospodarstwa domowego – 40 osób objętych wsparciem (20 dzieci i 20 dorosłych),
 9. profilaktyka zdrowia psychicznego - warsztaty dla rodziców – 24 osoby dorosłe objęte wsparciem,
 10. instytucja rodzin wspierających - 10 rodzin objętych wsparciem,
 11. zajęcia z języka niemieckiego - 8 dzieci objętych wsparciem,
 12. zajęcia z języka czeskiego – 12 dzieci objęte wsparciem,
 13. komunikacja bez przemocy - 32 osoby dorosłe objęte wsparciem.


DLA KOGO REALIZOWANY JEST PROJEKT

1. Uczestnikami Projektu mogą zostać osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:

  • osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
  • osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym,
  • osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
  • osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2016 r. poz. 1654, z późn. zm.),
   osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.),
  • osoby z niepełnosprawnością – osoby z niepełnosprawnością w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 lub uczniowie/dzieci z niepełnosprawnościami w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020,
  • członkowie gospodarstw domowych sprawujący opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z nich nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad osobą z niepełnosprawnością,
  • osoby niesamodzielne,
  • osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020,
  • osoby odbywające kary pozbawienia wolności.

2. Wnioskodawca musi być mieszkańcem Wodzisławia Śląskiego.

3. Wnioskodawca nie mógł skorzystać z podobnego wsparcia w ramach działań towarzyszących w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

4. Wnioskodawca nie mógł skorzystać z tego samego rodzaju wsparcia w innym projekcie współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego.

5. Wsparcie oferowane w ramach projektu jest bezpośrednio związane z usługami społecznymi świadczonymi przez Wodzisławską Placówkę Wsparcia Dziennego "Dziupla", związanymi z rozwijaniem środowiskowych form opieki nad dziećmi i młodzieżą oraz wsparciem i rozwojem form pracy z rodziną wspierających rodzinę w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.


REKRUTACJA

1. Ze względu na fakt, iż rekrutacja do Projektu prowadzona jest w sposób ciągły, Realizator Projektu przyjmuje dokumenty rekrutacyjne przez cały okres realizacji Projektu, jednak ze względu na konieczność zrealizowania wskaźników przewidzianych wnioskiem o dofinansowanie, rekrutacja zostanie podzielona na różne jej etapy, w zależności od rodzaju oferowanego wsparcia:

 • asystentura rodzinna
  etap I rekrutacji – 01.07.2021 r. - 31.08.2021 r., po czym rekrutacja przechodzi w tryb ciągły do 30.11.2022 r.
 • poradnictwo prawne
  tryb ciągły od 01.07.2021 r. do 30.11.2022 r.
 • animacja społeczno-kulturalna
  tryb ciągły od 01.07.2021 r. do 30.11.2022 r.
 • pedagog rodzinny
  etap I rekrutacji – 01.07.2021 r. - 31.08.2021 r., po czym rekrutacja przechodzi w tryb ciągły
 • zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci – problem uzależnień
  etap I rekrutacji – 01.07.2021 r. - 30.08.2021 r., po czym rekrutacja przechodzi w tryb ciągły aż do rozpoczęcia Etapu II
  etap II rekrutacji – 01.01.2022 r. – 28.02.2022 r., po czym rekrutacja przechodzi w tryb ciągły
 • zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci – zaburzenia zachowania
  etap I rekrutacji – 01.07.2021 r. - 30.08.2021 r., po czym rekrutacja przechodzi w tryb ciągły aż do rozpoczęcia Etapu II
  etap II rekrutacji – 01.12.2021 r. – 31.01.2022 r., po czym rekrutacja przechodzi w tryb ciągły aż do rozpoczęcia Etapu III
  etap III rekrutacji - 01.08.2022 r. – 31.08.2022 r., po czym rekrutacja przechodzi w tryb ciągły
 • wolontariat senioralny – kółko szachowe
  etap I rekrutacji - 01.07.2021 r. – 31.08.2021 r., po czym rekrutacja przechodzi w tryb ciągły
 • warsztaty poprawiające umiejętności prowadzenia gospodarstwa domowego
  etap I rekrutacji – 01.07.2021 r. – - 31.08.2021 r., po czym rekrutacja przechodzi w tryb ciągły aż do rozpoczęcia Etapu II
  etap II rekrutacji – 01.01.2021 r. – 28.02.2021 r., po czym rekrutacja przechodzi w tryb ciągły
 • profilaktyka zdrowia psychicznego – warsztaty dla rodziców
  etap I rekrutacji - 01.07.2021 r. – 31.08.2021 r., po czym rekrutacja przechodzi w tryb ciągły
  etap II rekrutacji - 01.01.2022 r. – 31.01.2022 r., po czym rekrutacja przechodzi w tryb ciągły
  etap III rekrutacji – 01.07.2022 r. – 31.08.2022 r., po czym rekrutacja przechodzi w tryb ciągły
 • instytucja rodzin wspierających
  etap I rekrutacji – 01.07.2021 r. - 31.08.2021 r., na podstawie wywiadów z podopiecznymi oraz diagnoz rodzin w asyście rodzinnej
 • zajęcia z języka niemieckiego
  rekrutacja – 01.07.2021 r. – 31.08.2021 r. (w razie rezygnacji, absencji – rekr. char. ciągły)
 • zajęcia z języka czeskiego
  rekrutacja – 01.07.2021 r. – 31.08.2021 r. (w razie rezygnacji, absencji – rekr. char. ciągły)
 • komunikacja bez przemocy
  etap I rekrutacji – 01.07.2021 r. – 30.09.2021 r., po czym rekrutacja przechodzi w tryb ciągły aż do rozpoczęcia Etapu II
  etap II rekrutacji – 30.11.2021 r. – 31.12.2021 r., po czym rekrutacja przechodzi w tryb ciągły aż do rozpoczęcia Etapu III
  etap III rekrutacji – 01.03.2022 r. – 30.04.2022 r., po czym rekrutacja przechodzi w tryb ciągły aż do rozpoczęcia Etapu IV
  etap IV rekrutacji – 01.07.2022 r. – 31.08.2022 r., po czym rekrutacja przechodzi w tryb ciągły.


2. Rekrutacja odbywać się będzie z uwzględnieniem zasady równych szans, w tym zasady równości płci. Realizator zakłada równy dostęp do projektu zarówno kobiet jak i mężczyzn znajdujących się w grupie potencjalnych Uczestników Projektu.

3. Wnioskodawcy przed złożeniem dokumentów rekrutacyjnych, mają obowiązek zapoznać się z całością tekstu regulaminu.

4. Rekrutację uczestników projektu prowadzi koordynator ds. społecznych Projektu.

5. Zgłoszenia do projektu dokonuje pełnoletni mieszkaniec Wodzisławia Śląskiego, a w przypadku dzieci i młodzieży, spełniających kryteria grupy docelowej, rodzic lub opiekun prawny, dostarczając dokumenty rekrutacyjne do Sekretariatu Wodzisławskiej Placówki Wsparcia Dziennego „Dziupla”, przy ul. Czyżowickiej 29 B, 44-300 Wodzisław Śląski.

6. Złożone dokumenty rekrutacyjne będą weryfikowane pod względem formalnym, a kandydaci zostaną niezwłocznie poinformowani o ewentualnej konieczności poprawienia lub uzupełnienia dokumentów.

7. Wnioskodawca zobowiązany jest do dostarczenia dokumentów rekrutacyjnych, stanowiących załączniki do regulaminu rekrutacji:

 • Formularz zgłoszeniowy
  załącznik nr 1 A (dziecko) i 1 B (osoba dorosła) do niniejszego Regulaminu.
 • Deklarację uczestnictwa w projekcie
  załącznik nr 2 A (dziecko) i 2 B (osoba dorosła) do niniejszego Regulaminu.
 • Oświadczenie
  załącznik nr 3 A (dziecko) i 3 B (osoba dorosła) do niniejszego Regulaminu.

ZAŁĄCZNIKI