Dziś kolejna sesja Rady Miejskiej

Dziś tj. 30 sierpnia br. w sali nr 202 Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego odbędzie się kolejna, LXIV sesja Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. Początek o godz. 11:00. Zapraszamy wszystkich do oglądania sesji za pośrednictwem serwisu "eSesja.tv".

Porządek obrad LXIV sesji Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Wystąpienia mieszkańców.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie wyrażenia zgodny na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Wodzisławia Śląskiego (ul. Jastrzębska),
b) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu powierzchni użytkowej w budynku dworca stanowiącym własność Gminy-Miasta Wodzisławia Śląskiego (ul. Rybnicka),
c) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Wodzisławia Śląskiego (ul. Kopernika),
d) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Wodzisławia Śląskiego, położonej przy ul. Magnoliowej,
e) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Wodzisławia Śląskiego, położonej przy ul. Leonida Teligi,
f) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Wodzisławia Śląskiego położonej przy ul. 26 Marca w Wodzisławiu Śląskim,
g) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasta Wodzisławia Śląskiego, położonej na os. Dąbrówki,
h) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Wodzisławia Śląskiego, położonej przy ul. Św. Wawrzyńca,
i) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Sobótki w Wodzisławiu Śląskim, stanowiącej własność Gminy Miasta Wodzisławia Śląskiego (476m2),
j) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy oraz umowy najmu nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Sobótki w Wodzisławiu Śląskim, stanowiącej własność Gminy Miasta Wodzisławia Śląskiego (593m2),
k) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Głożyńskiej w Wodzisławiu Śląskim,
l) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy-Miasta Wodzisławia Śląskiego, położonej przy ul. Targowej,
m) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Leonida Teligi w Wodzisławiu Śląskim, stanowiącej własność Gminy-Miasta Wodzisławia Śląskiego,
n) w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowych stowarzyszeniom ogrodowym prowadzącym rodzinne ogrody działkowe na obszarze Gminy Wodzisław Śląski, sposobu rozliczania tych dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania działań,
o) w sprawie wprowadzenia Regulaminów Ośrodka Rekreacyjnego "Balaton" w Wodzisławiu Śląskim,
p) w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śląskim,
r) w sprawie ustalenia w Wodzisławiu Śląskim Strefy Płatnego Parkowania, stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania,
s) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wodzisławia Śląskiego,
t) w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/400/18 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez miasto Wodzisław Śląski,
u) w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego w 2023 roku,
w) w sprawie dokonania oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Wodzisławskiego Ośrodka Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży za 2022 rok,
x) w sprawie zmiany uchwały Nr X/96/15 z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Remontowej w celu zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
y) w sprawie powierzenia spółce prawa handlowego zadania własnego związanego z prowadzeniem Cmentarza Komunalnego,
z) w sprawie uchwalenia "Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2023 - 2033",
aa) w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Wodzisławiu Śląskim.
5. Przedstawienie wyników Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z przeprowadzonej Kontroli problemowej: najem, wynajem, zakup pawilonów handlowych posadowionych na rynku w Wodzisławiu Śląskim z zakresu działalności SKM, WCK, Urząd Miasta.
6. Sprawozdania z prac Komisji Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego za I półrocze 2023 roku.
7. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego, które odbyły się w dniach:
a) 12 czerwca 2023 r.
b) 28 czerwca 2023 r.
c) 10 lipca 2023 r.
8. Informacje Prezydenta Miasta:
a) o działaniach podjętych między sesjami,
b) o sposobie realizacji interpelacji i zapytań radnych.
9. Wolne głosy i wnioski.
10. Zamknięcie sesji.

Sesja będzie transmitowana za pośrednictwem serwisu "eSesja.tv" [otwiera się w nowym oknie].