Dziś kolejna sesja Rady Miejskiej

Dziś tj. 22 lutego br. w sali nr 202 Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego oraz w trybie zdalnym odbędzie się kolejna, LVII sesja Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. Początek o godz. 11:00. Zapraszamy wszystkich do oglądania sesji za pośrednictwem serwisu "eSesja.tv".

Porządek obrad LVII sesji Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Wystąpienia mieszkańców.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Wodzisławia Śląskiego na 2023 rok Nr LIV/547/22 z dnia 21 grudnia 2022 roku,
b) w sprawie zmiany Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Wodzisław Śląski na lata 2020-2024,
c) w sprawie zmiany uchwały NR VI/39/19 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023,
d) w sprawie zmiany uchwały NR VI/40/19 Rady Miejskiej Wodzisławia Ślaskiego z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim gminnym programem osłonowym w zakresie dożywiania "Posiłek
w szkole i w domu" na lata 2019-2023,
e) w sprawie przyjęcia przez Miasto Wodzisław Śląski programu osłonowego "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2023,
f) w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Wodzisławiu Śląskim na lata 2023-2025,
g) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Wodzisławia Śląskiego, położonej przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego,
h) w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych,
i) w sprawie zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego,
j) w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego dla Powiatu Wodzisławskiego (ul. Czarnieckiego),
k) w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: funkcyjnego, motywacyjnego, za warunki pracy i za wysługę lat, a także warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych (...),
l) w sprawie przekazania petycji do rozpatrzenia według właściwości,
m) w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego dla Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim (dla zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Radlińskie Chałupki-Radlińskiej - I i III etap"),
n) w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego dla Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim (dla zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej w gminach Gorzyce, Marklowice, Radlin, Rydułtowy i Wodzisław Śląski - etap II"),
o) w sprawie zdalnego trybu obradowania Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w miesiącu marcu 2023 r.,
p) w sprawie zmian w uchwale Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2023-2035,
r) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Wodzisławia Śląskiego (ul. 26 Marca, ul. Rynek, ul. Wałowa, ul. Wałowa i Daszyńskiego, ul. Arendarska).
5. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w roku 2022 na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez miasto Wodzisław Śląski.
6. Przedstawienie wyników Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z przeprowadzonej kontroli problemowej: Stan obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.
7. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego, które odbyły się w dniach:
a) 21 grudnia 2022 r.
b) 11 stycznia 2023 r.
8. Informacje Prezydenta Miasta:
a) o działaniach podjętych między sesjami,
b) o sposobie realizacji interpelacji i zapytań radnych.
9. Wolne głosy i wnioski.
10. Zamknięcie sesji.

Sesja będzie transmitowana za pośrednictwem serwisu "eSesja.tv" [otwiera się w nowym oknie].