Dziś kolejna sesja Rady Miejskiej

Dziś, tj. 25 stycznia br. w sali nr 202 Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego oraz w trybie zdalnym odbędzie się kolejna, LVI sesja Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. Początek o godz. 11:00. Zapraszamy wszystkich do oglądania sesji za pośrednictwem serwisu "eSesja.tv".

Porządek obrad LVI sesji Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Wystąpienia mieszkańców.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Podjęcie uchwał:
a) w spawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta
Wodzisławia Śląskiego (ul. Łużycka).
b) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy - Miasta
Wodzisławia Śląskiego (ul. Marklowicka).
c) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta
Wodzisławia Śląskiego (ul. Sasankowa).
d) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy najmu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Wodzisławia
Śląskiego (ul. Olszyny).
e) w sprawie zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność
Gminy Miasta Wodzisławia Śląskiego (ul. Głożyńska).
f) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta
Wodzisławia Śląskiego (ul. Łużycka 2553 m2).
g) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta
Wodzisławia Śląskiego (ul. 26 Marca, ul. Rynek, ul. Wałowa, ul. Wałowa i Daszyńskiego,
ul. Arendarska).
h) w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/529/22 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 30
listopada 2022 r. w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej
przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz
rodziców.
i) w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego współpracy w zakresie aktywizacji
gospodarczej terenów inwestycyjnych położonych w granicach administracyjnych Miasta
Wodzisławia Śląskiego.
j) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Wodzisławia Śląskiego przyjętego uchwałą Nr XXV/255/16 Rady
Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 7 grudnia 2016 r.
k) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Wodzisławia Śląskiego przyjętego uchwałą Nr XXXIX/382/21 Rady
Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 24 listopada 2021 r.
l) w sprawie zdalnego trybu obradowania Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w miesiącu
lutym 2023 r.
m) w sprawie rozpatrzenia skargi osoby fizycznej.
5. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego, która odbyła się
w dniu 30 listopada 2022 r.
6. Przedstawienie informacji dotyczących zaleceń pokontrolnych z przeprowadzonej kontroli
kompleksowej Centrum Usług Wspólnych w zakresie realizacji statutowych zadań w okresie
od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2022 r.
7. Przedstawienie informacji dotyczących zaleceń pokontrolnych z przeprowadzonej kontroli
problemowej "Stanu lokali i budynków przekazanych w zarząd spółce ...Domaro z kontrolą
realizacji uchwał z zakresu wynajmowania lokali wchodzących w mieszkaniowy zasób
gminy".
8. Sprawozdania z prac Komisji Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego za II półrocze 2022 r.
(Komisji Rewizyjnej za 2022 rok) - sprawozdania zostały umieszczone na eSesji.
9. Zapoznanie się z pismem Prezydenta Miasta z dnia 12 stycznia 2023 r. OR.1510.14.2022
dot. rozpatrzenia skargi na działalność Naczelnika Wydziału Mienia i Nadzoru
Właścicielskiego.
10. Informacje Prezydenta Miasta:
a) o działaniach podjętych między sesjami,
b) o sposobie realizacji interpelacji i zapytań radnych.
11. Wolne głosy i wnioski.
12. Zamknięcie sesji.

Sesja będzie transmitowana za pośrednictwem serwisu "eSesja.tv" [otwiera się w nowym oknie].