Dziś kolejna sesja Rady Miejskiej

Dziś, tj. 30 listopada w Urzędzie Miasta (sala nr 202) odbędzie się kolejna, LIII sesja Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. Początek o godz. 11:00. Zapraszamy wszystkich do oglądania sesji za pośrednictwem serwisu "eSesja.tv".

Porządek obrad LIII sesji Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Wystąpienia mieszkańców.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Wodzisławia Śląskiego na 2022 rok
Nr XL/391/21 z dnia 22 grudnia 2021 roku.
b) w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Wodzisławia Śląskiego na lata 2022-2034 Nr XL/392/21 z dnia 22 grudnia 2021 roku.
c) w sprawie wykazu wydatków w budżecie Miasta Wodzisławia Śląskiego na 2022 rok, które
nie wygasają z upływem roku budżetowego.
d) w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z cmentarza komunalnego położonego w
Wodzisławiu Śląskim.
e) w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na rok 2023.
f) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023.
g) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z inną Gminą w sprawie zasad
prowadzenia nauczania religii innych kościołów.
h) w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu
zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców.
i) w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2023 rok.
j) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy najmu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy-Miasta Wodzisławia
Śląskiego, położonej przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego.
k) w sprawie wyrażania zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy najmu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy-Miasta Wodzisławia
Śląskiego przy ul. Gawędy.
l) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasta
Wodzisławia Ślaskiego, położonej przy ul. Brzozowej w Wodzisławiu Śląskim.
m) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy najmu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Wodzisławia
Śląskiego (ul. Olszyny).
n) w sprawie nałożenia obowiązku ponoszenia przez właścicieli nieruchomości, na której
znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
o) w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Wodzisławia
Śląskiego oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji
elektronicznej.
p) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
ustalenia stawki opłaty oraz określenia stawki opłaty podwyższonej.
r) w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi
kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku
przydomowym.
s) w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
t) w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie zachowania konkurencyjności cen biletów Kolei
Śląskich w stosunku do cen biletów PKP Intercity oraz o przywrócenie biletów liniowych na
odcinkach linii S71: Chałupki - Wodzisław Śląski i Wodzisław Śląski - Rybnik, jak również
przywrócenie kursów do Bogumina.
u) w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie przywrócenia i utrzymania w następnych latach
trasowania wszystkich pociągów dalekobieżnych na kierunku Katowice - Ostrava przez
Rybnik i Wodzisław Śląski.
5. Przedstawienie informacji w sprawie wyznaczenia podmiotów, w których będzie
wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna w 2023 roku.
6. Przedstawienie wyników Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z
przeprowadzonej kontroli problemowej dotyczącej „Działalność PSZOK, sprzedaż
i budowa linii sortowniczej z zakresu działalności SKM, Urząd Miasta”.
7. Przedstawienie wyników Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego
z przeprowadzonej kontroli problemowej dotyczącej stanu zadań inwestycyjnych zleconych
do ZDM.
8. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego, która odbyła się
w dniu 26 października 2022 r.
9. Zapoznanie się z pismem Prezydenta Miasta z dnia 22 listopada 2022 r. OR.1510.12.2022
dot. rozpatrzenia skargi na działalność Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej.
10. Informacje Prezydenta Miasta:
a) o działaniach podjętych między sesjami,
b) o sposobie realizacji interpelacji i zapytań radnych.
11. Wolne głosy i wnioski.
12. Zamknięcie sesji.

Sesja będzie transmitowana za pośrednictwem serwisu "eSesja.tv" [otwiera się w nowym oknie].