Dziś kolejna sesja Rady Miejskiej

Dziś, tj. 26 października w Urzędzie Miasta (sala nr 202) odbędzie się kolejna, LI sesja Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. Początek o godz. 11:00. Zapraszamy wszystkich do oglądania sesji za pośrednictwem serwisu "eSesja.tv".

Porządek obrad LI sesji Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Wystąpienia mieszkańców.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Współpraca między Organami Miasta, a Radami Dzielnic w ocenie przedstawicieli obu
stron.
5. Informacja na temat realizacji przez Wodzisławskie Centrum Kultury Dni Wodzisławia
oraz Reggae Festiwalu „Najcieplejsze Miejsce Na Ziemi”, z uwzględnieniem kwestii
finansowych.
6. Informacja prezesa PWiK o bieżącej sytuacji przedsiębiorstwa oraz o możliwości realizacji
planów inwestycyjnych spółki.
7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2021/2022, w tym o
wynikach egzaminu ośmioklasisty.
8. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Wodzisławia Śląskiego na 2022 rok
Nr XL/391/21 z dnia 22 grudnia 2021 roku,
b) w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Wodzisławia Śląskiego na lata 2022-2034 Nr XL/392/21 z dnia 22 grudnia 2021 roku,
c) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy-Miasta
Wodzisławia Śląskiego, położonych w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Marklowickiej,
z przeznaczeniem na cele rolne,
d) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy-Miasta
Wodzisławia Śląskiego (ul. Pszowska),
e) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy najmu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy-Miasta Wodzisławia
Śląskiego (ul. Kokoszycka),
f) w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz
szczegółowe warunki przyznawania dodatków: funkcyjnego, motywacyjnego, za warunki
pracy i za wysługę lat, a także warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach,
placówkach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych, dla których Miasto Wodzisław
Śląski jest organem prowadzącym lub założycielskim,
g) w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/46/19 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia
27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Programu ograniczenia emisji - "Czyste
powietrze dla Miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2019-2022" zmienionej Uchwałą
Nr XL/398/22 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie
zmiany Uchwały nr VII/46/19 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 27 marca 2019r.
w sprawie (...),
h) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/305/21 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia
28 kwietnia 2021 r. w sprawie regulaminu udzielania dofinansowania na wymianę źródeł
ciepła na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego w ramach projektu pn. "Wymiana źródeł
ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego"
dofinansowaniu na wymianę,
i) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2023 oraz zwolnień
od tego podatku,
j) w sprawie rozpatrzenia skargi osoby fizycznej,
k) w sprawie rozpatrzenia petycji,
l) w sprawie rozpatrzenia petycji.
9. Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych składanych przez radnych Rady Miejskiej
Wodzisławia Śląskiego oraz pracowników Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego.
10.Przedstawienie wyników Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego
z przeprowadzonej kontroli problemowej dotyczącej „Spraw będących w kompetencji
Wydziału Mienia i Nadzoru Właścicielskiego kierowanych przez wydział pod opinię
merytorycznych komisji Rady Miasta wraz ze stanem realizacji wniosków mieszkańców
o najem miejsc postojowych i parkingowych na terenie Miasta”.
11. Przedstawienie wyników Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego
z przeprowadzonej kontroli problemowej dotyczącej „Działalność PSZOK, sprzedaż
i budowa linii sortowniczej z zakresu działalności SKM, Urząd Miasta”.
12.Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego, które odbyły się
w dniach:
a) 28 września 2022 r.,
b) 10 października 2022 r.
13. Informacje Prezydenta Miasta:
a) o działaniach podjętych między sesjami,
b) o sposobie realizacji interpelacji i zapytań radnych.
14. Wolne głosy i wnioski.
15. Zamknięcie sesji.

Sesja będzie transmitowana za pośrednictwem serwisu "eSesja.tv" [otwiera się w nowym oknie].