Dziś kolejna sesja Rady Miejskiej

Dziś, tj. 27 kwietnia br. w Urzędzie Miasta (sala nr 202) odbędzie się kolejna sesja Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. Początek o godz. 9:00. Zapraszamy wszystkich do oglądania sesji za pośrednictwem serwisu "eSesja.tv".

Porządek obrad XLIV sesji Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Wystąpienia mieszkańców.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Informacja na temat zadań inwestycyjnych realizowanych przez miasto Wodzisław Śląski w 2021 r. z uwzględnieniem zadań Rad Dzielnic.
5. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Wodzisławia Śląskiego na 2022 rok Nr XL/391/21 z dnia 22 grudnia 2021 roku,
b) w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2022-2034 Nr XL/392/21 z dnia 22 grudnia 2021 roku,
c) w sprawie określenia sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego na rok 2022,
d) w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami,
e) w sprawie powołania Wodzisławskiej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu,
f) w sprawie przystąpienia Miasta Wodzisław Śląski do realizacji Programu osłonowego "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2022,
g) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów najmu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Wodzisławia Śląskiego (oś. XXX-lecia),
h) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Wodzisławia Śląskiego (ul. Rynek),
i) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów najmu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Wodzisławia Śląskiego (Ul. B. Chrobrego oraz ul. W. Kubsza),
j) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasta Wodzisławia Ślaskiego (ul. Głożyńska),
k) w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki oraz określenia stawki opłaty podwyższonej,
l) w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego dla Województwa Śląskiego dla zadania "Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 933 - ul. Pszowska w Wodzisławiu Śląskim",
m) w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego dla Województwa Śląskiego dla zadania "Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w obrębie drogi wojewódzkiej nr 933 - ul. Pszowska w Wodzisławiu Śląskim",
n) w sprawie rozpatrzenia petycji osoby fizycznej,
o) w sprawie rozpatrzenia skargi osoby fizycznej,
6. Przedstawienie wyników Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z przeprowadzonej kontroli środków finansowych przeznaczonych na zadania statutowe Służb Komunalnych Miasta w latach 2017-2021.
7. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego, która odbyła się w dniu 30 marca 2022 roku.
8. Informacje Prezydenta Miasta:
a) o działaniach podjętych między sesjami,
b) o sposobie realizacji interpelacji i zapytań radnych.
9. Wolne głosy i wnioski.
10. Zamknięcie sesji.

Sesja będzie transmitowana za pośrednictwem serwisu "eSesja.tv" [otwiera się w nowym oknie].