Duże dofinansowanie na realizację projektu edukacyjnego

"Kompetentnie wykształceni" to nowy projekt edukacyjny, który od początku września br. ma być realizowany w Wodzisławiu Śląskim dzięki środkom unijnych. Znalazł się on na liście projektów wybranych do dofinansowania. Prognozowana wartość funduszy, jakie mają zostać przyznane miastu na ten cel, to blisko 2 mln zł.

Realizację nowego projektu zaplanowano na okres od 1 września 2017 r. do 30 czerwca 2019 r. W tym czasie wsparciem zostanie objętych 1763 uczniów, 12 szkół podstawowych oraz 66 nauczycieli. Szkoły zaangażowane w projekt to SP nr 1 z oddziałami gim., SP nr 2, SP nr 3, SP nr 4, SP nr 5 z odziałami gim., SP nr 9 z odziałami gim., SP nr 10, SP nr 15, SP nr 16, SP nr 17, SP nr 21 oraz SP nr 28 z odziałami gim.

"Kompetentnie wykształceni" to odpowiedź na realne potrzeby wynikające z diagnozy sytuacji zastanej w marcu br. w dwunastu wodzisławskich szkołach podstawowych i gimnazjach. Celem projektu jest wyrównanie dysproporcji w zakresie osiąganych przez naszych uczniów i uczennice wyników egzaminów końcowych poprzez m.in. kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych, wsparcie szkół w procesie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wsparcie ucznia młodszego. Wyrównywanie różnic w wynikach nauczania w wodzisławskich szkołach będzie również rezultatem podniesienia i uzupełniania kwalifikacji nauczycieli zatrudnionych w tych placówkach.

W ramach projektu odbywać będą się m.in zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia nakierowane na prace z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, zajęcia rozwijające zainteresowania przedmiotami matematyczno-przyrodniczymi - fizyka, chemia, biologia, zajęcia rozwijające kreatywność, zajęcia szachowe, zajęcia logopedyczne itp.

Ponadto, szkoły zakupią niezbędne do realizacji jego założeń pomoce dydaktyczne oraz wyposażenie pracowni. Każda z tych placówek zrealizuje swój indywidualnie zdiagnozowany i opracowany program rozwojowy.

Przewidywana kwota projektu to: 2 159 496,62 zł, natomiast przewidywane dofinansowanie - 1 943 546,96 zł. Wartość wkładu własnego, czyli wartość najmu sal na potrzeby realizacji projektu, równa się 215 949,66 zł.

Projekt został złożony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego. Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego. Poddziałanie 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego).