Dotacje na rozwój sportu - złóż wniosek

Przypominamy, że zgodnie z Uchwałą nr XXV/240/12 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 31 października 2012 r. do 30 września można składać wnioski dot. wsparcia finansowego rozwoju sportu na terenie naszego miasta. Które organizacje mogą otrzymać dotacje na rozwój sportu? Do kiedy można zgłaszać wnioski? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziecie poniżej.

Które organizacje mogą otrzymać dotacje na rozwój sportu?

Wsparciu podlegają stowarzyszenia kultury fizycznej, kluby sportowe lub uczniowskie kluby sportowe oraz spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz.857 z późn., zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Dotacje może otrzymać klub sportowy, który spełnia łącznie następujące warunki:

 1. posiada siedzibę na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego,
 2. działa w formie stowarzyszenia;
 3. posiada licencję przyznaną przez właściwy Polski Związek Sportowy,
 4. uczestniczy we współzawodnictwie sportowym, organizowanym lub prowadzonym w określonej dyscyplinie sportu przez Polski Związek Sportowy lub podmioty działające z jego upoważnienia,
 5. co najmniej 50% kadry zawodniczej w ramach danego zadania stanowią osoby posiadające stałe miejsce zamieszkania na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego.

Na co może być przeznaczona dotacja?

Dotacja może być w szczególności przeznaczona na:

 1. organizację i udział w obozach (zgrupowaniach) sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, w tym na pokrycie kosztów: transportu zbiorowego, wyżywienia, noclegu, wynajmu obiektów sportowych,
 2. organizację i udział w rozgrywkach ligowych, w tym na pokrycie kosztów: opłat związkowych, opłat rejestracyjnych, opłat sędziowskich, licencji, transportu zbiorowego, zabezpieczenia medycznego, ochrony, obsługi księgowej, ubezpieczeń,
 3. realizację programu szkoleniowego, w tym na poniesione koszty: wynagrodzeń wraz z pochodnymi
  szkoleniowców, opieki medycznej, zakupu sprzętu sportowego, napojów, 
 4. utrzymanie obiektów oraz urządzeń sportowych, w tym koszty: zakupu środków czystości, wynagrodzeń wraz z pochodnymi gospodarzy obiektów, zakupu trawy, nawozów, wapna, zakupu elementów wyposażenia, wywozu odpadów oraz nieczystości, usuwania awarii, przeglądów, napraw, konserwacji, prądu, wody, opału.

Do kiedy wnioski?

Wnioski należy składać do 30 września br. w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta (ul. Bogumińska 4b).

Szczegółowe informacje dot. warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego można znaleźć, klikając tutaj.