Dotacja dla miasta z programu „Posiłek w szkole i w domu”

Nasze miasto pozyskało dotację w ramach wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Szkoła Podstawowa nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Wodzisławiu Śląskim otrzyma 20 tys. zł dofinansowania na zakup wyposażenia do kuchni i stołków szkolnej. Jest to kwota, która stanowi 80 proc. całkowitego kosztu planowanego przedsięwzięcia, który wyniesie 25 tys. zł.

Program "Posiłek w szkole i w domu" zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji. Przewiduje również wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Istotnym elementem Programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym zjedzenia gorącego posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej. Takie rozwiązanie daje bowiem większą kontrolę nad jakością kupowanych produktów, z których przygotowywane są posiłki, oraz nad procesem ich przygotowywania.

Celem Programu jest także zapewnienie wsparcia finansowego organom prowadzącym publiczne szkoły podstawowe, w tym szkołom artystycznym realizującym kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, w organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach.

Ze środków przekazywanych gminom w ramach Programu dofinansowane są zarówno posiłki wydawane na stołówkach, ale również te dowożone osobom dorosłym, w tym osobom niewychodzącym z domu (np. ze względu na podeszły wiek czy niepełnosprawność), niebędącym w stanie przygotować sobie codziennie gorącego posiłku. W Programie przeznacza się środki na dowóz posiłków.

źródło: gov.pl