Dofinansowanie na wyposażenie stanowiska pracy dla bezrobotnego

Jak informuje Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śląskim, placówka posiada środki na sfinansowanie wyposażenia 10 stanowisk pracy, pracodawcom deklarującym chęć zatrudnienia osoby bezrobotnej.

Pracodawcy zainteresowani tworzeniem nowych miejsc pracy mogą składać wnioski o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego. Maksymalna kwota dofinansowania to 33 tys. zł.

Ważne

Środki Funduszu Pracy przekazane na realizację tego zadania, powinny być wydatkowane najpóźniej do 28 grudnia br. Urząd w zawieranych umowach o refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy wyznaczy nieprzekraczalne terminy dot. udokumentowania poniesionych kosztów oraz zatrudnienia skierowanego bezrobotnego. Niedochowanie tych terminów skutkować będzie rozwiązaniem umowy.

Szczegółowe informacje dot. zwrotu kosztów zawarte są w Regulaminie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy [otwiera się w nowym oknie].

Aktualne druki wniosków o refundację oraz powyższy regulamin dostępne są na stronie internetowej urzędu [otwiera się w nowym oknie] (dokumenty do pobrania).
 
Szczegółowe informacje dot. ogłoszonego naboru udzielane są pod numerami telefonów: 32 459 29 53, 32 459 29 55 lub 32 459 29 56.

źródło: PUP w Wodzisławiu Śląskim