UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Dofinansowanie na ograniczenie niskiej emisji

Prezydent Miasta Wodzisław Śląski informuje, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasza nabór do pilotażowego Programu „Dofinansowanie zadań realizowanych przez mieszkańców województwa śląskiego na rzecz ograniczenia niskiej emisji”.

 

Szanowni Mieszkańcy Miasta Wodzisławia Śląskiego,
O udzielenie dofinansowania w ramach powyższego Programu w formie dotacji mogą się ubiegać osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego.

Sposób rozliczenia programu pilotażowego przy braku umowy ze strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dofinansowania zadania „Wymiana źródeł ciepła na nowe niskoemisyjne i montaż OZE w latach 2016-2018 w budynkach indywidualnych na terenie Gminy Wodzisław Śląski” w ramach Programu KAWKA z Miastem Wodzisław Śląski może wykluczać skorzystanie z obydwu programów.

Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego oferuje wsparcie w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie (Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, Referat Zarządzania Energią budynek 4B, pokój 313, II piętro).

Zakres rzeczowy Programu:

1. Programem objęte są istniejące budynki mieszkalne, jednorodzinne, zasilane w ciepło ze źródeł ciepła wyposażonych w emitor o wysokości do 40 m (niska emisja).

2. Program obejmuje również nowo budowane budynki mieszkalne, jednorodzinne w zakresie zabudowy odnawialnych źródeł energii. Za nowo budowane obiekty uznaje się budynki, które w chwili składania wniosku nie zostały przekazane do użytkowania.

3. Dofinansowaniem objęte są następujące zadania:

a) Wymiana źródeł ciepła, przeznaczonych do ogrzewania pomieszczeń lub podgrzewania wody w istniejących obiektach, na bardziej efektywne ekologicznie i energetycznie. W zakresie wymiany źródeł ciepła, na opalane biomasą lub paliwem stałym, udzielenie dotacji możliwe jest wyłącznie na:

- kotły opalane paliwem stałym z załadunkiem automatycznym, spełniające wymogi 5 klasy wg kryteriów zawartych w normie PN EN303-5:2012,

- kotły opalane biomasą, spełniające wymogi 4 lub 5 klasy, wg kryteriów zawartych w normie PN EN303-5:2012.

b) Budowa systemów grzewczych z udziałem odnawialnych źródeł energii, wyłącznie takich jak pompy ciepła, kolektory słoneczne posiadające zgodność z normą PN-EN 12975-1, potwierdzoną sprawozdaniem z badań przeprowadzonym zgodnie z normą PN-EN 12975-2 lub PN-EN ISO 9806 lub europejskim znakiem jakości „Solar Keymark”.

c) Zastosowanie rozwiązań technicznych mających na celu zwiększenie oszczędności energii w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych, dla których pozwolenie na budowę wydano przed 16.12.2002 r.:

- docieplenie przegród budowlanych,

- wymiana okien i drzwi,

- modernizacja lub budowa wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania.

Wysokość dofinansowania:

Wartość nakładów inwestycyjnych, które mają być objęte dofinansowaniem, nie może być mniejsza niż 8 000 zł brutto. Kwota dofinansowania wynosi od 15% do 25% kosztów kwalifikowanych (nie więcej niż kwoty maksymalne określone w regulaminie dla poszczególnych zakresów rzeczowych).

Terminy składania wniosków:

Wnioski o dofinansowanie przyjmowane będą od 11 lipca do 22 lipca 2016 roku. Można je będzie składać w siedzibie WFOŚiGW w Katowicach przy ul. Plebiscytowej 19 w godzinach od 7:30 do 15:30 lub przesłać pocztą.

Wsparcie w wypełnieniu wniosku:

  • Punkt Konsultacyjny w siedzibie Funduszu w Katowicach, przy ul. Plebiscytowej 19, który jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 14:00.

    Pracownicy WFOŚiGW udzielają szczegółowych informacji na temat Programu oraz służą pomocą przy wypełnianiu wniosków. Kontakt: e-mail: niskaemisja@wfosigw.katowice.pl, tel. (32) 60 32 252

 

  • Punkt wsparcia Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego:

    Pracownicy UM udzielają szczegółowych informacji na temat Programu oraz służą pomocą przy wypełnianiu wniosków.

    Kontakt: Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, Referat Zarządzania Energią budynek 4B, pokój 313 (II piętro), tel. (32) 459 04 54

     

Zachęcam Państwa do skorzystania z oferty Funduszu ze wsparciem ze strony pracowników Urzędu Miasta w wypełnieniu wniosku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Więcej informacji na temat Programu: www.wfosigw.katowice.pl/index.php/likwidacja-niskiej-emisji-program-pilotazowy