UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Do dziś trwa nabór w Biurze Rady Miejskiej

Do 4 maja zainteresowani pracą w Biurze Rady Miejskiej Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego powinni dostarczyć do Biura Obsługi Klienta swoje dokumenty aplikacyjne. Tym razem miasto poszukuje dwóch osób na stanowisko referenta oraz kierownika.

Referent

Do obowiązków pracownika na tym stanowisku należeć będzie m.in.:

 • obsługa kancelaryjno-biurowa Rady Miejskiej w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Rady Miejskiej i jej komisji, w tym udział w posiedzeniach komisji i Rady Miejskiej w celu sporządzenia protokołów,
 • prowadzenie rejestru wniosków Komisji Rady Miejskiej oraz interpelacji i zapytań radnych w celu kontroli terminowości udzielania odpowiedzi przez merytoryczne komórki organizacyjne Urzędu i jednostki organizacyjne miasta,
 • prowadzenie rejestru uchwał Rady Miejskiej i przekazywanie ich właściwym komórkom organizacyjnym Urzędu Miasta i jednostkom organizacyjnym miasta w celu prawidłowej realizacji uchwał,
 • wykonywanie czynności nad częścią budżetu miasta właściwą dla Biura Rady Miejskiej,
 • prowadzenie rejestru Honorowy Obywatel Miasta Wodzisławia Śląskiego oraz Klubów radnych w celu ich ewidencji,
 • udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu wyborów organów dzielnic miasta.

Kandydat winien spełniać następujące wymagania:

 1. posiadać wykształcenie średnie,
 2. posiadać 2 lata stażu pracy,
 3. cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
 4. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych,
 5. nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. posiadać znajomość ustawy o samorządzie gminnym,
 7. posiadać znajomość ustawy kodeks postępowania administracyjnego,
 8. posiadać znajomość rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO),
 9. posiadać znajomość rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
 10. posiadać znajomość Statutu Miasta Wodzisławia Śląskiego,
 11. posiadać znajomość regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego,
 12. posiadać znajomość obsługa komputera i urządzeń biurowych

Oferty kandydatów muszą zawierać:

 1. podanie o pracę,
 2. kwestionariusz personalny kandydata,
 3. dyplom, świadectwo (kserokopia) ukończenia szkoły średnie,
 4. dyplomy i świadectwa (kserokopie) ukończenia innych form podnoszenia kwalifikacji (egzaminy zawodowe, kursy),
 5. oświadczenie o nieposzlakowanej opinii,
 6. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 7. oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci winni składać w zamkniętych i zaadresowanych kopertach do 4 maja 2021 roku w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, ul. Bogumińska 4b. Na kopercie powinien być umieszczony napis: „Nabór na 2 stanowiska Referentów w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta Wodzisławia Śl.”.

Pełen zakres obowiązków pracownika, wymagania itp. można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego [otwiera się w nowym oknie].

Kierownik

Do obowiązków pracownika na tym stanowisku należeć będzie m.in.:

 • kierowanie pracami Biura Rady Miejskiej w celu prawidłowej i sprawnej realizacji zadań wynikających z regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego i zakresu działania Biura Rady Miejskiej,
 • zapewnienie prawid łowej obsługi kancelaryjno biurowej Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego, jej organów i radnych,
 • współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego oraz jednostkami pomocniczymi Miasta,
 • wysyłanie uchwał Rady Miejskiej do właściwych organów nadzoru oraz do dziennika urzę dowego celem publikacji,
 • prowadzenie zbioru aktów prawa miejscowego,
 • prowadzenie spraw związanych z reklamowaniem radnych od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny w celu zapewnienia prawidłowego funkcj onowania rady,
 • publikacja w BIP kopii złożonych oświadczeń majątkowych radnych,
 • koordynowanie prac związanych z przeprowadzeniem wyborów ławników oraz organów dzielnic Miasta w celu realizacji zapisów ustawowych i uchwał Rady Miejskiej.

Kandydat winien spełniać następujące wymagania:

 1. posiadać wykształcenie wyższe,
 2. posiadać 5 lata stażu pracy, w tym możliwe prowadzenie działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku przez co najmniej 3 lata,
 3. pożądane 5 lat doświadczenia na stanowisku kierowniczym, doświadczenie w pracy samorządowej,
  4. cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
 4. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych,
 5. nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. posiadać znajomość ustawy o samorządzie gminnym,
 7. posiadać znajomość ustawy kodeks postępowania administracyjnego,
 8. posiadać znajomość rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO),
 9. posiadać znajomość rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
 10. posiadać znajomość Statutu Miasta Wodzisławia Śląskiego,
 11. posiadać znajomość regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego,
 12. posiadać znajomość obsługa komputera i urządzeń biurowych.


Oferty kandydatów muszą zawierać:

 1. podanie o pracę,
 2. kwestionariusz personalny kandydata,
 3. dyplom, świadectwo (kserokopia) ukończenia szkoły wyższej,
 4. dyplomy i świadectwa (kserokopie) ukończenia innych form podnoszenia kwalifikacji (egzaminy zawodowe, kursy),
 5. oświadczenie o nieposzlakowanej opinii,
 6. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 7. oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci winni składać w zamkniętych i zaadresowanych kopertach do 4 maja 2021 roku w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, ul. Bogumińska 4b. Na kopercie powinien być umieszczony napis: „Nabór na stanowisko Kierownika Biura Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta Wodzisławia Śl.”.

Pełen zakres obowiązków pracownika, wymagania itp. można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego [otwiera się w nowym oknie].