Dla osób ze szczególnymi potrzebami

Budynek Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego

Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego - najważniejsze informacje.

Wydziały, Referaty i Biura Urzędu Miasta mieszczą się w trzech budynkach znajdujących się na ulicy Bogumińskiej 4 w Wodzisławiu Śląskim.

Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego - najważniejsze informacje

Biuro Obsługi Klienta Znajduje się w Budynku 4b. To właśnie tutaj można złożyć pismo, uzyskać informacje oraz zapytać w którym budynku znajduje się dany Wydział, Referat lub Biuro.

Budynek 4:

 • Kierownictwo Urzędu (Prezydent Miasta oraz Jego zastępcy)

 • Skarbnik

 • Sekretarz

 • Wydział Dialogu, Promocji i Kultury

Wydział Dialogu, Promocji i Kultury zajmuje się promowaniem oraz kreowaniem pozytywnego wizerunku Miasta. Organizuje również wydarzenia kulturalne.

 • Biuro Organizacyjne

Biuro Organizacyjne realizuje zadania związane z zapewnieniem obsługi administracyjnej i organizacyjnej Prezydenta Miasta, zadania związane z obsługą kancelaryjną Urzędu oraz zadania związane z kreowaniem, koordynacją i administrowaniem systemem organizacji i zarządzania Urzędem, doskonaleniem operacyjnym funkcjonowania Urzędu

 • Biuro Rady Miejskiej

Biuro Rady Miejskiej realizuje zadania w zakresie obsługi merytorycznej i organizacyjnej Rady Miejskiej, komisji Rady Miejskiej i radnych.

 • Wydział Finansów

Wydział Finansów zajmuje się funduszami miejskimi. To tutaj tworzony jest projekt budżetu miejskiego, to tutaj najlepiej wiedzą, jakie mamy dochody, a jakie wydatki.

 • Biuro Administracyjno – Gospodarcze

Biuro Administracyjno - Gospodarcze zajmuje się administrowaniem budynkami i mieniem w celu zapewnienia technicznych i lokalowych warunków funkcjonowania Urzędu.

Budynek 4b:

 • Wydział Strategii i Funduszy Zewnętrznych

Wydział Strategii i Funduszy Zewnętrznych zajmuje się zdobywaniem pieniędzy dla Miasta z Unii Europejskiej i źródeł krajowych. Po zdobyciu środków finansowych Wydział realizuje działania zwane projektami. Dodatkowo Wydział zajmuje się przygotowaniem dokumentów strategicznych dla Miasta, takich jak Strategia Rozwoju Miasta czy Gminny Program Rewitalizacji.

 • Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego

Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego realizuje sprawy związane z prowadzeniem ewidencji ludności, spraw meldunkowych, wydawaniem dowodów osobistych, kwalifikacją wojskową oraz ewidencją działalności gospodarczej i wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Ponadto Wydział prowadzi sprawy związane z rejestracją urodzeń, małżeństw i zgonów, ze zmianą imienia i nazwiska oraz zawarciem związku małżeńskiego: śluby cywilne, kościelne i poza lokalem.

 • Wydział Edukacji

Wydział Edukacji prowadzi 16 publicznych przedszkoli, 13 szkół podstawowych oraz Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 1, dla których Miasto Wodzisław Śląski jest organem prowadzącym. To tutaj można się starać o organizację dowozu dla uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek, to tutaj jest udzielana pomoc uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

 • Wydział Ochrony Środowiska

Wydział Ochrony Środowiska realizuje zadania z zakresu przepisów ochrony środowiska, ochrony przyrody, prawa wodnego, rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa, bezpieczeństwa sanitarno - weterynaryjnego. Wydział realizuje zadania związane z ochroną powietrza.

 • Wydział Informatyki – Miejskie Centrum Przetwarzania Danych

Wydział Informatyki – Miejskie Centrum Przetwarzania Danych realizuje zadania związane z obsługą teleinformatyczną Urzędu Miasta oraz obsługiwanych jednostek organizacyjnych.

 • Wydział Podatków

Wydział Podatków prowadzi sprawy dotyczące wymiaru i księgowości podatków lokalnych oraz księgowości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi tzw. śmieciowa. Tutaj załatwić można też sprawy związane z opłatą skarbową, targową, ulgami podatkowymi, pomocą publiczną i zaświadczeniami oraz zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym.

 • Wydział Gospodarki Komunalnej

Wydział Gospodarki Komunalnej realizuje zadania zakresu gospodarki komunalnej, prowadzi sprawy związane z oświetleniem ulic oraz parków i zieleńców miejskich oraz utrzymaniem terenów zielonych. Ponadto Wydział organizuje i sprawuje opiekę nad grobami i cmentarzami wojennymi. Referat Gospodarowania Odpadami Komunalnymi organizuje i nadzoruje system gospodarowania odpadami komunalnymi w Mieście. Referat Dróg i Transportu realizuje zadania z zakresu zarządzania drogami w Mieście, transportu publicznego i prywatnego.

 • Biuro Wspólnej Obsługi Finansowej

Biuro Wspólnej Obsługi Finansowej realizuje zadania związane z prowadzeniem rachunkowości, sprawozdawczości i obsługi finansowej w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto.

 • Biuro Spraw Społecznych

Biuro Spraw Społecznych realizuje zadania z zakresu zdrowia, sportu, profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii, opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Biuro zajmuje się również dostępnością, seniorami oraz rodzinami wielodzietnymi.

 • Biuro Kontroli Wewnętrznej i Audytu

Biuro Kontroli Wewnętrznej i Audytu zajmuje się prowadzeniem audytu oraz kontroli wewnętrznych w Urzędzie Miasta oraz pozostałych jednostkach organizacyjnych Miasta Wodzisławia Śląskiego.

 • Biuro Radców Prawnych

Biuro Radców Prawnych zajmuje się obsługą prawną Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego, Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego oraz Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego.

 • Inspektor Ochrony Danych

Inspektor Ochrony Danych zajmuje się ochroną danych osobowych w Urzędzie.

 • Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych zajmuje się zapewnieniem ochrony informacji niejawnych, w tym stosowaniem środków bezpieczeństwa fizycznego.

 • Pełnomocnik ds. Zarządzania Zgodnością

Pełnomocnik do spraw zarządzania zgodnością i bezpieczeństwa informacji kreuje zasady funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w mieście, administruje i koordynuje systemy zarządzania ryzykiem, tworzy politykę etyczną, wdraża plan compliance, koordynuje, administruje BIP.

Budynek 4a

 • Wydział Architektury

Wydział Architektury realizuje zadania w zakresie planowania przestrzennego oraz ochrony zabytków i dóbr kultury. Ponadto Wydział realizuje zadania związane z podziałem i scalaniem nieruchomości, opiniowaniem projektów architektoniczno – konserwatorskich, nazewnictwem ulic i placów oraz numeracji nieruchomości, a także opłatami planistycznymi.

 • Wydział Inwestycji Miejskich

Wydział Inwestycji Miejskich realizuje zadania związane z prowadzeniem i obsługą procesów inwestycyjnych obiektów kubaturowych, dróg, mostów, obiektów rekreacyjnych i sportowych oraz kanalizacji sanitarnych i deszczowych, a także sieci oświetlenia ulicznego.

 • Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego

Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego zajmuje się obrotem nieruchomościami, gospodarowaniem zasobami lokalowymi miasta, remontami mienia komunalnego oraz nadzorem właścicielskim

 • Biuro Gospodarki Lokalowej

Biuro Gospodarki Lokalowej realizuje zadania z zakresu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Miasta.

Urząd Miasta to również Straż Miejska, która mieści się na ulicy Rzecznej 44 w Wodzisławiu Śląskim.

Straż Miejska realizuje zadania w zakresie ochrony porządku publicznego, czuwania nad porządkiem i kontroli ruchu drogowego, ochrony obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej oraz prowadzenia monitoringu wizyjnego miasta. Ponadto wykonuje zadania wynikające z innych ustaw i aktów prawa miejscowego. W budynku Straży Miejskiej swoją siedzibę posiada również Biuro Zarządzania Kryzysowego, które realizuje zadania dotyczące obrony cywilnej, spraw obronnych i zarządzania kryzysowego. Ponadto wykonuje zadania związane z ochroną przeciwpożarową Miasta i utrzymaniem gotowości bojowej w jednostkach OSP.

Centrum Aktywności Społecznej znajduje się na ulicy Styczyńskiego 2 w Wodzisławiu Śląskim.

Jest to miejsce przeznaczone dla organizacji pozarządowych. Do dyspozycji organizacji non-profit pozostają pięknie wyremontowane sale do przechowywania dokumentacji, pomieszczenia biurowe z pełnym wyposażeniem, dostępem do internetu, sale konferencyjne, a także zaplecze socjalno - sanitarne. W nowoczesnych pomieszczeniach Centrum Aktywności Społecznej znajdzie się także miejsce dla osób, które mają pomysł, czas i energię, by zrobić coś dobrego dla innych. Jest tutaj również Punkt Informacji Turystycznej.

 

 

Tekst ETR - Urząd Miasta [wersja odt - otwiera się w nowym oknie].

Tekst ETR - Urząd Miasta [wersja pdf - otwiera się w nowym oknie].

Tekst przeznaczony do odczytu maszynowego - Urząd Miasta [wersja pdf - otwiera się w nowym oknie].

Plan działania Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2022-2024 [otwiera się w nowym oknie]