Coraz bliżej remontu Pałacu Dietrichsteinów

Ponad 11 mln zł – tyle środków zewnętrznych miasto zdobyło na kompleksową modernizację jednej z pierwszych budowli w stylu klasycystycznym w Polsce – wybudowanego w XVIII w. przez morawskiego architekta Franciszka Antona Grimma Pałacu Dietrichsteinów. Procedura przetargowa mająca na celu wyłonienie wykonawcy inwestycji ruszyła 8 czerwca.

– Bardzo się cieszę, że zbliżajmy się do rozpoczęcia remontu Pałacu Dietrichsteinów. Jest to już kolejny wodzisławski obiekt historyczny, którego przebudową się zajmiemy, a z którym mieszkańcy są związani w wyjątkowy sposób – mówi prezydent miasta Mieczysław Kieca. – Dzięki projektowi nadamy Pałacowi nowe funkcje kulturalne oraz poprawimy jakość i rozszerzymy ofertę naszego Muzeum. Istotnym dla mnie było, żeby obiekt dostosować do potrzeb wszystkich odwiedzających, w tym potrzeb osób niepełnosprawnych. I to będzie miało miejsce – dodaje. – To duże przedsięwzięcie pozwoli na przeciwdziałanie degradacji zabytku, z którego wodzisławianie mogą być naprawdę dumni, oraz zachowanie naszego dziedzictwa kulturowego – podkreśla.

Prace

W ramach projektu zostaną przeprowadzone prace konserwatorskie, restauratorskie i adaptacyjne obiektu. Działania te przyczynią się do realizacji celu głównego projektu, jakim jest zwiększenie atrakcyjności Pałacu i znajdującego się w nim Muzeum, a poprzez to również do zwiększenia atrakcyjności miasta.

Przedmiotem inwestycji jest remont konserwatorski Pałacu w zakresie elewacji, przebudowy i rozbudowy dachu – rekonstrukcji dachu łamanego, adaptacji poddasza, budowy szybu windowego, klatek schodowych oraz adaptacji części pomieszczeń na nowe funkcje, takie jak np. sala koncertowa z zapleczem, wraz z przebudową schodów do Pałacu oraz budową podjazdów dla niepełnosprawnych.

Główną ideą projektową jest odtworzenie przypuszczalnego wyglądu Pałacu i nadanie mu bardziej reprezentacyjnej formy poprzez zastosowanie dachu mansardowego z lukarnami. Dach zostanie odtworzony w oparciu o podobne do oryginalnych obiekty i motywy architektoniczne. Zastosowanie dachu mansardowego pozwoli na pełniejsze wykorzystanie powierzchni poddasza. Projektanci zaplanowali dach mansardowy typu polskiego, z wysokim przełamaniem oraz przełamaniem dolnej połaci. W przełamaniu mansardy będzie można zlokalizować otwory dla wylotów i wlotów systemów wentylacji i klimatyzacji. W dachu, w dolnej części, zaprojektowano lukarny z dachem pulpitowym jednospadowym, a w górnej części wole oka.

W ramach prac konserwatorskich na zewnątrz budynku zaplanowano:

– wykonanie izolacji pionowej zewnętrznej,

– izolację poziomą murów metodą iniekcji niskociśnieniowej,

– izolację poziomą posadzek,

– wykonanie tynków renowacyjnych ścian piwnicznych,

– renowację elewacji,

– odtworzenie detali gzymsów i opasek wokółokiennych lub ich naprawę,

– rekonstrukcję tynków,

– rekonstrukcję dachu,

– opracowanie cienkowarstwowe całej elewacji z wtopieniem siatki,

– metaloplastykę.

Ze względu na wymogi przeciwpożarowe oraz ewakuacji zaprojektowano także nowe klatki schodowe.

Zasadniczo dwie istniejące kondygnacje Pałacu planuje się pozostawić bez istotnych ingerencji konstrukcyjnych, zmieniając głównie funkcje w części pomieszczeń. W tych kondygnacjach częściowo wymienione zostaną instalacje wodno-kanalizacyjne, elektryczne i teletechniczne. Rozwiązania wentylacji pomieszczeń, ze względu na zabytkowe stropy parteru w tejże kondygnacji, pozostawione zostaną bez zmian. Na piętrze, do części pomieszczeń wprowadzone zostaną wentylacja i klimatyzacja (sale koncertowe). Poza zakresem przedsięwzięcia znalazła się natomiast kondygnacja podziemna. Przebudowie ulegnie za to dotychczas nieużytkowane poddasze. Będzie ono dwupoziomowe.

Warto podkreślić, że obiekt zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Będzie to możliwe dzięki zastosowaniu bezprogowych drzwi, windy i odpowiednio zaprojektowanych toalet. Dodatkowo, od strony południowej, znajdą się pochylnie, które umożliwią osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich dostęp do Pałacu.

Efektem tej wielkiej inwestycji będzie utworzenie spójnego, kompleksowo zagospodarowanego, atrakcyjnego obiektu, pełniącego funkcje kulturalne, posiadającego możliwości infrastrukturalne do organizowania różnych wydarzeń, a także zapewniającego przestrzeń wystawienniczą oraz przestrzeń przeznaczoną na pracownie dla pracowników miejskiej jednostki.

Według pierwotnej umowy o dofinansowanie zakończenie prac planowane jest na 30 września 2020 r. Ostateczna data zależeć będzie od uzgodnień z wyłonionym wykonawcą inwestycji.

Przeznaczenie pomieszczeń

Parter Pałacu w całości przeznaczony zostanie na potrzeby wystawiennicze. W tym miejscu eksponowana będzie historia miasta i regionu z szerokim uwzględnieniem pradziejów i średniowiecza. Tutaj znajdzie się też szatnia.

Na piętrze obiektu ulokowane będą ekspozycje i magazyny zbiorów oraz część związana z działalnością kulturalną. Projekt zakłada utrzymanie funkcji głównej reprezentacyjnej sali, wzbogacając ją o możliwość zastosowania mobilnej sceny, technik multimedialnych oraz wyposażając ją w klimatyzację i wentylację.

Sala bankietowa zostanie powiększona poprzez połączenie z salami zlokalizowanymi obok. Będzie pełnić funkcję sali koncertowej, z pełnymi multimediami, wentylacją i klimatyzacją.

Sale po drugiej stronie korytarza, w tym samym (wschodnim) skrzydle, zostaną zaadaptowane na potrzeby zaplecza dla artystów, z łazienką, garderobą, salą dla gości oraz pomieszczeniem biurowym. Pomiędzy salą koncertową a pomieszczeniem artystów znajdzie się wydzielony korytarz. Przy sali koncertowej zaplanowano także niewielką kuchnię jako zaplecze dla cateringu.

Zachodnie skrzydło przeznaczone zostanie na cele ekspozycyjne. Przy górnym holu usytuowane zostaną zespół toalet oraz klatka schodowa z windą.

W końcu korytarza w skrzydle wschodnim znajdzie się druga klatka schodowa na poddasze, stanowiąca przebudowę istniejącej.

Nowoprojektowane poddasze (poziom 1) zostanie podzielone na trzy części:

– część biurową dla pracowników Muzeum, nad zachodnim skrzydłem budynku – obejmie ona pomieszczenia biurowe, które będą mogły pełnić funkcje pracowni, archiwum przeznaczonego na dokumentację z badań archeologicznych oraz zbiory biblioteczne i archwalia, magazynku, pomieszczenia socjalnego z kuchnią i stołem do spożywania posiłków oraz toaletą dla ok. dziesięciu pracowników – do tej części prowadzić będzie wydzielona drzwiami od reszty poddasza klatka schodowa,

– dużą, nowocześnie wyposażoną przestrzeń wystawienniczą o powierzchni ok. 200 m kw., mieszczącą się w centralnej części,

– dużą, współczesną salę audiowizualną, z zespołem toalet oraz klatką schodową z windą i dwoma pomieszczeniami pomocniczymi – magazynami służącymi np. do składowania sprzętu, tj. sztalugi czy krzesła – wszystkie pomieszczenia, za wyjątkiem pomieszczeń pomocniczych będą klimatyzowane i wentylowane (pozostałe wentylowane).

Na poddaszu na poziomie 2, nad zachodnim skrzydłem (nad częścią biurową) znajdzie się pomieszczenie wentylatorni i klimatyzatorni, do którego przylegać będzie pomieszczenie elektryczne i magazynowe, oddzielające je od pozostałej części poddasza. Pozostałe pomieszczenia to trzy pracownie opracowania i konserwacji zbiorów, przeznaczone do czasowego pobytu ludzi, pomieszczenia magazynowe, archiwa i pomieszczenie porządkowe.

Kilkunastomilionowe dofinansowanie

– Kompleksowa modernizacja naszego Pałacu możliwa jest dzięki wymagającym, wieloletnim staraniom miasta i pozyskanym przez nas środkom unijnym. Zdobyte w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 dofinansowanie z uwzględnieniem budżetu państwa wynosi ponad 11 mln zł. Co cieszy, według pierwotnej umowy o dofinansowanie to aż 95% kosztów całej inwestycji – mówi prezydent Mieczysław Kieca.

Rewitalizacja

Warto podkreślić, że projekt znalazł się na liście projektów podstawowych w Programie Rewitalizacji Wodzisławia Śląskiego na lata 2015-2020, uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej w 2017 r. – Zrealizowana inwestycja pozwoli nam podjąć kolejne działania z zakresu rewitalizacji społecznej. W ten sposób stawiamy na jeszcze większą aktywizację społeczną organizacji pozarządowych, które będą miały szansę na realizację swoich zadań w otwartej przestrzeni publicznej. Poprzez kompleksową modernizację Pałacu stworzymy atrakcyjne miejsce spotkań i wypoczynku, przestrzeń sprzyjającą społecznej integracji sąsiedzkiej, a także poprawie otoczenia – podkreśla prezydent.

Realizacja przedsięwzięcia wymagała uzyskania przez miasto zgody konserwatora zabytków oraz uzyskania pozwolenia na budowę. Stosowne pozwolenia Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach wydał jeszcze w czerwcu zeszłego roku.

Muzeum i USC

Inwestycja wiąże się ze zmianami w funkcjonowaniu działających w Pałacu Dietrichsteinów Muzeum i Urząd Stanu Cywilnego.

Biura pracowników miejskiej jednostki zostaną przeniesione do jednej z wodzisławskich szkół. Zabytki, którymi na co dzień się opiekują, trafią do magazynu tymczasowego. Wszystkie zabytki, meble, sprzęt i dokumenty pracownicy będą musieli zabezpieczyć i wyprowadzić z obiektu do początku września.

Urząd Stanu Cywilnego w trakcie trwania inwestycji zostanie przeniesiony do Urzędu Miasta przy ul. Bogumińskiej.

 

źródło: Gazeta Wodzisławska