Chcesz załatwić

Urząd Stanu Cywilnego to miejsce, gdzie załatwić możesz wiele spraw. Jednak nie każdy wie, w jaki sposób to zrobić. Jak doprowadzić do tego, aby wziąć ślub? Jakie dokumenty będą potrzebne? Jak zarejestrować dziecko? Spokojnie, wszystkie potrzebne informacje znajdziecie właśnie tutaj.

1. Ślub krok po kroku:

 • przygotowanie dokumentów
 • wizyta w USC
 • opłata skarbowa

Przygotowanie dokumentów:
Wymagane dokumenty to:

 • dowód tożsamości
 • w przypadku cudzoziemca:
  paszport, oryginał aktu urodzenia oraz jego urzędowe tłumaczenie na język polski, dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo,dodatkowo jeśli jest osobą rozwiedzioną oryginał wyroku rozwodowego oraz jego urzędowe tłumaczenie na język polski, a jeśli jest wdową lub wdowcem – dodatkowo dokument stwierdzający zgon współmałżonka oraz jego urzędowe tłumaczenie.
  Jeśli otrzymanie dokumentu stwierdzającego, że zgodnie z właściwym prawem miejscowym cudzoziemiec może zawrzeć małżeństwo napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody lub prawo danego państwa nie przewiduje wydawania takiego zaświadczenia, sąd w postępowaniu nieprocesowym, na wniosek cudzoziemca, może go zwolnić od złożenia dokumentu

Wizyta w USC

Od 01.03.2019r. załatwianie spraw związanych z zawarciem małżeństwa odbywać się będą po uprzednim umówieniu się na termin pod nr telefonu 32 459 06 32 lub osobiście w pokoju 212.

W celu załatwienia reszty formalności związanych z zawarciem małżeństwa serdecznie zapraszamy do naszej siedziby, w celu:

 • złożenia przed Kierownikiem USC pisemnego zapewnienia o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego;

 • ustalenia i zarezerwowania daty ślubu (małżeństwo może być zawarte po upływie miesiąca od daty złożenia zapewnienia).

 • otrzymania „Zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa”, wymagane przez parafię w której ma odbyć się ślub konkordatowy. Zaświadczenie jest ważne 6 miesiące od daty wydania.

Opłata skarbowa

Za sporządzenie aktu małżeństwa jest ustalona opłata skarbowa w wysokości 84 zł.

Zapłaty opłaty skarbowej dokonać można wyłącznie w formie gotówkowej (w kasie Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego lub u inkasenta na miejscu w siedzibie USC) lub bezgotówkowej (na konto Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego nr 56 1240 6960 2927 0211 1111 1111).
Uwaga! Opłatę skarbową uiszcza się na konto tego miasta, w którym sporządzony zostanie akt małżeństwa.

Po sporządzeniu aktu małżeństwa Urząd Stanu Cywilnego wydaje 1 odpis skrócony aktu małżeństwa, niepodlegający opłacie skarbowej.

 

2. Rejestracja urodzenia dziecka krok po kroku

Od 01.03.2019r. rejestracja urodzenia dziecka odbywać się będzie po uprzednim umówieniu się na termin pod nr telefonu 32 459 06 34 lub osobiście w pokoju 211.

Wymagane dokumenty:

 • dowód tożsamości.

Po zgłoszeniu urodzenia dziecka Urząd Stanu Cywilnego w tym samym dniu wydaje 1 odpis skrócony aktu urodzenia, niepodlegający opłacie skarbowej.

Inne istotne informacje, uwagi:

 • Urodzenie dziecka należy zgłosić w ciągu 21dni od dnia sporządzenia karty urodzenia w Urzędzie Stanu Cywilnego według miejsca zdarzenia.
 • Jeżeli dziecko urodziło się martwe zgłoszenie takiego zdarzenia powinno nastąpić w ciągu 3 dni od dnia sporządzenia karty martwego urodzenia.
 • Zgłoszenia urodzenia dokonują matka lub ojciec dziecka posiadający pełną zdolność do czynności prawnych.
 • Matka lub ojciec dziecka, którzy ukończyli 16 lat, dokonują zgłoszenia urodzenia, jeżeli posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych. W pozostałych przypadkach zgłoszenia urodzenia dokonują przedstawiciel ustawowy lub opiekun matki.
 • Zgłoszenia urodzenia można dokonać przez pełnomocnika.

 

3. Rejestracja zgonu krok po kroku

Wymagane dokumenty:

- dowód tożsamości osoby zmarłej. W przypadku posiadania przez osobę zmarłą paszportu należy w/w dokument dostarczyć do USC.

Po zgłoszeniu zgonu Urząd Stanu Cywilnego w tym samym dniu wydaje 1 odpis skrócony aktu zgonu, niepodlegający opłacie skarbowej.

Inne istotne informacje, uwagi:

Zgłoszenie zgonu następuje przez złożenie kierownikowi urzędu stanu cywilnego karty zgonu w terminie 3 dni od dnia jej sporządzenia. Jeżeli zgon nastąpił na skutek choroby zakaźnej, zgłoszenia zgonu dokonuje się w ciągu 24 godzin od zgonu.
Zgłoszenia zgonu dokonuje podmiot uprawniony do pochówku na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2011 r. Nr 118, poz. 687, z późn. zm.8)).

Jeżeli zwłoki mają zostać przekazane do celów naukowych, zgłoszenia zgonu może dokonać upoważniony pracownik publicznej uczelni medycznej albo uczelni publicznej prowadzącej działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych.

W przypadku niedokonania zgłoszenia zgonu przez podmiot uprawniony do pochówku lub przez upoważnionego pracownika publicznej uczelni medycznej albo uczelni publicznej prowadzącej działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych zgłoszenia zgonu dokonuje przedstawiciel podmiotu obowiązanego do pochówku zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

W przypadku znalezienia zwłok w stanie lub w okolicznościach uniemożliwiających ich identyfikację prokurator lub Policja zawiadamia o tym gminę właściwą ze względu na miejsce znalezienia zwłok.

W przypadku zgonu osoby o nieustalonej tożsamości przebywającej w podmiocie leczniczym lub w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej kierownik podmiotu lub jednostki zawiadamia o tym gminę właściwą ze względu na miejsce zgonu.