Cel i zasady korzystania z Centrum Aktywności Społecznej

Celem istnienia Centrum Aktywności Społecznej jest stwarzanie warunków do działania i rozwoju organizacjom pozarządowym,

innym podmiotom non-profit oraz grupom nieformalnym działającym na rzecz mieszkańców Miasta Wodzisław Śląski, poprzez:
- udostępnienie CAS jako siedziby dla organizacji pozarządowych,
- promocję organizacji pozarządowych i wolontariatu,
- prowadzenie działań integrujących organizacje pozarządowe i innych działań w ramach współpracy miasta Wodzisław Śląski z organizacjami pozarządowymi,
- udostępnianie pomieszczeń na spotkania, akcje społeczne, imprezy okolicznościowe, szkolenia itd.,
- udostępnianie sprzętu technicznego (komputera, drukarki, telefonu),
- umożliwienie korzystania z Internetu,
- prowadzenie skrzynek kontaktowych i udostępnianie adresu CAS do korespondencji,
- poradnictwo, organizację szkoleń, warsztatów itp.

Zasady korzystania z pomieszczeń:
1. Pomieszczenia CAS udostępniane są organizacjom.
2. Pomieszczenia CAS udostępniane są od poniedziałku do piątku zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem w godzinach:

  • poniedziałek: 8:00 - 16:00,
  • wtorek: 8:00 - 16:00,
  • środa: 8:00 - 16:00,
  • czwartek: 8:00 - 18:00,
  • piątek: 8:00 - 14:00,
  • w niedziele i święta CAS nie prowadzi działalności.

Organizacje ubiegające się o udostępnienie pomieszczeń CAS na spotkania zobowiązane są do:
- uzgodnienia z opiekunem terminu dogodnego dla organizacji i możliwego do zajęcia pomieszczenia,
- złożenia pisemnego zapotrzebowania na korzystnie z pomieszczeń w określonym terminie,
- zaakceptowania i podpisania Regulaminu. Organizacje ubiegające się udostępnienie CAS na siedzibę zobowiązane są ponadto do podpisania porozumienia.

Zatwierdzone terminy korzystania z pomieszczeń umieszczone są w harmonogramie, który dostępny jest w lokalu CAS i na stronie internetowej wodzisławskiego magistratu.
Organizacje są zobowiązane do przestrzegania ustalonych godzin spotkania oraz pozostawienia porządku w lokalu, z którego korzystały.

W pomieszczeniach CAS zabrania się:
- palenia tytoniu oraz e-papierosów,
- spożywania napojów alkoholowych i środków odurzających,
- przebywania w pomieszczeniach osób będących pod wpływem alkoholu i środków odurzających.

Zasady korzystania ze sprzętu:
1. Dostęp do urządzeń (telefonu, komputera) zapewnia obsługa CAS w czasie korzystania z pomieszczeń.
2. Komputera, drukarki, ksera, telefonu i innego sprzętu można używać tylko do załatwiania spraw związanych z działalnością organizacji. Korzystanie do celów prywatnych jest niedozwolone. Organizacja odpowiada za urządzenia udostępnione do eksploatacji. Przejęcie materialnej odpowiedzialności za powierzony sprzęt dokumentowane jest wpisem do rejestru osób korzystających.

Obowiązki:
1. Organizacja zobowiązana jest eksploatować lokal i sprzęt CAS w sposób niepowodujący jego uszkodzeń i ponosi odpowiedzialność za szkody w mieniu powstałe w czasie jego eksploatacji.
2. Osoby korzystające z CAS są zobowiązane do przestrzegania przepisów porządkowych, właściwych dla pomieszczeń użyteczności publicznej oraz podporządkowania się uwagom i zaleceniom obsługi CAS.