Budżet miasta na 2023 rok uchwalony

Na sesji Rady Miejskiej, 21 grudnia 2022 roku uchwalony został budżet Wodzisławia Śląskiego na 2023 rok. Radni koalicji większościowej wprowadzili zmiany na kwotę około 12 milionów złotych. Wydatki wprowadzone do budżetu przez Radę Miejską i część ujętych w nich zadań nie posiadają opisu, dokumentacji ani kosztorysu. W związku z tym prezydent Mieczysław Kieca zwrócił się do Rady Miejskiej o dookreślenie powyższych kwestii, aby można było ocenić czy te zadania są możliwe do realizacji, gdyż muszą być one realne, a przede wszystkim powinny być na nie środki.

Przygotowany przez prezydenta Mieczysława Kiecę projekt budżetu Wodzisławia Śląskiego na 2023 rok zakładał dochody w kwocie 245 310 430 złotych, a wydatki - 248 107 687 złotych. Około 32 miliony złotych to wydatki majątkowe, między innymi inwestycje. Dokonane w trakcie pracy nad projektem budżetu korekty nie pozwoliły na konieczne równoważenie się dochodów bieżących i wydatków bieżących. Prognozowany deficyt operacyjny wynosił ok. 35,7 mln zł. Dokonano ograniczenia wydatków bieżących na zadania własne (za wyjątkiem wydatków ujętych w wieloletniej prognozie finansowej, przyjmując ich ograniczenie o ok. 20-25 proc. W sumie dokonane ograniczenia dotyczyły m.in.:

  • wynagrodzeń i pochodnych o kwotę ok. 27,5 mln zł,
  • zakupu energii o kwotę ok. 4,8 mln zł,
  • zakupu usług pozostałych o kwotę ok. 2,9 mln zł,
  • zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę ok. 7,6 mln zł.

Na sesji radni dokonali zmian i przesunięć na konkretnych zadaniach w ramach przygotowanego budżetu.Uchwalony budżet miasta na 2023 rok zakłada obecnie dochody w kwocie 257 777 357 złotych, a wydatki - 264 719 054 złotych. Za przyjęciem uchwały budżetowej głosowało 13 radnych, 6 było przeciw, natomiast dwóch było nieobecnych.

- Rada Miejska na sesji podniosła dochody o prawie 12 mln zł i wydatki o kwotę podobną. Dochody podniosła z kilku źródeł. Po pierwsze, radni koalicji większościowej uznali, że gmina jest w stanie wykonać dochody majątkowe za ponad 10 mln zł. Stwierdzili, że sprzedamy grunty pod jakieś działalności za 5,5 mln zł i mieszkania za ponad 5 mln zł. Przy czym nie określili, jakie to mają byc mieszkania i jakie grunty. Dlatego w tym tygodniu, kiedy otrzymałem wszystkie poprawki, wystąpiłem do przewodnicącego RM, aby radni dokładnie wskazali, jakie działki (numery) mieli na myśli i ich lokalizacje. Wierzę, że podając te kwoty są pewni, że można podnieść wykonanie mienia o 5,5 mln zł. Rozumiem, że mają wiedzę, że miasto ma przygotowane tereny inwestycyjne czy inne, zgodne z wymogami, uzbrojone i uprawdopodobnić, że uda się je sprzedać w tym roku, uzyskując dochód we wspomnianej kwocie. To samo w przypadku mieszkań. Nikt nie zaklada zwiększenia deficytu miasta, bo na to zgody nie ma - mówi prezydent miasta Mieczysław Kieca.

Więcej dowiecie się z transmisji z sesji Rady Miejskiej [otwiera się w nowym oknie]. A także w przygotowanej prezentacji dot. budżetu miasta na 2023 rok [otwiera się w nowym oknie].

Uchwała nr LIV/547/22 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej miasta Wodzisławia Śląskiego na 2023 rok [otwiera się w nowym oknie].