UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Budowa dróg na terenach po KWK 1 Maja w Wodzisławiu Śląskim

Tytuł projektu: Budowa dróg na terenach po KWK 1 Maja w Wodzisławiu Śląskim

Całkowita wartość projektu (PLN): 5 097 616,39 zł

Koszty kwalifikowane(PLN): 5 034 104,59 zł

Kwota dofinansowania (PLN): 40 62 431,95

w tym kwota dofinansowania z UE: 3 096 348,70 zł

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020

Oś priorytetowa: VI „Transport”

Działanie:6.1”Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne”

Okres realizacji: 01.04.2019-01.12.2021

Opis projektu:

Przedmiotem projektu jest budowa dróg na terenach po KWK 1 Maja wraz z montażem oświetlenia LED-owego i odwodnienia. Zadanie obejmuje zaprojektowanie konstrukcji jezdni wraz z zabudową krawężników, zaprojektowanie chodników i poboczy, zjazdów, oświetlenia drogi, rozwiązań dotyczących odwodnienia pasa drogowego, tak by w odpowiedni sposób odprowadzić wody deszczowe wraz z uwzględnieniem naturalnych zlewni z terenów przyległych.

Budowa przedmiotowej drogi uatrakcyjni strefę inwestycyjną, jaką są tereny po KWK 1 Maja. Łatwiejszy dojazd wesprze rozwój biznesu na tych terenach.

Projekt ukierunkowany jest również na poprawę jakości życia mieszkańców poprzez umożliwienie bezpiecznej, wygodnej i sprawnej komunikacji oraz poprawę estetyki i zagospodarowania terenu przy minimalnej ingerencji w środowisko naturalne. 3 odcinki w ramach 3 zadań połączą się i powstanie nowo wybudowana droga, która musi stać się droga publiczną. Z drogi będą korzystać zarówno mieszkańcy, jak i przedsiębiorcy.

Podmiotem realizującym oraz zarządzającym infrastrukturą po zakończeniu realizacji będzie ZDM w Wodzisławiu Śląskim.

Miasto Wodzisław Śląski przeprowadziło proces projektowania dla 4 zadań w ramach przedsięwzięcia pn. Budowa dróg na terenach po KWK 1 Maja wraz z oświetleniem i odwodnieniem (zad. 1a, 1b, 2, 3, 4).

Zadanie 1a, 1b i 3 zostało objęte wnioskiem o dofinansowanie w ramach RPO WSL 2014-2020, którego wnioskodawcą i beneficjentem jest miasto Wodzisław Śląski.

Dokumentacja obejmująca zadanie 4 (odcinek ul. Mszańskiej – droga powiatowa) została przekazana zarządcy drogi powiatowej. Starosta Powiatu Wodzisławskiego wystąpił również z wnioskiem o dofinansowanie w ramach RPO WSL 2014-2020 projektu pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 5021S ul. Mszańska w Wodzisławiu Śląskim i ul. Turska w Mszanie, który obejmuje swoim zakresem zarówno przywołany odcinek 4, stanowiący fragment ul. Mszańskiej, a także odrębną dokumentację dot. ul. Turskiej w Mszanie.

Umowa o dofinansowanie została podpisana 29.04.2020 r.