Budowa dróg na terenach po KWK 1 Maja w Wodzisławiu Śląskim

Dzisiaj, tj. 8 maja 2020 r. Zarząd Dróg Miejskich ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: Budowa dróg na terenach po KWK 1 Maja wraz z oświetleniem i odwodnieniem, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 29 kwietnia 2020 roku na kwotę 4 062 431,95 zł.

Przedmiotem projektu jest budowa dróg na terenach po KWK 1 Maja wraz z montażem oświetlenia LED-owego i odwodnieniem.

Zadanie obejmuje:

- zaprojektowanie konstrukcji jezdni wraz z zabudową krawężników,

- zaprojektowanie chodników i poboczy, zjazdów, oświetlenia drogi, rozwiązań dotyczących odwodnienia pasa drogowego, tak by w odpowiedni sposób odprowadzić wody deszczowe wraz z uwzględnieniem naturalnych zlewni z terenów przyległych.

Budowa przedmiotowej drogi uatrakcyjni strefę inwestycyjną, jaką są tereny po KWK 1 Maja. Łatwiejszy dojazd wesprze rozwój biznesu na tych terenach, dzięki czemu pojawić się mogą także nowe miejsca pracy w nowych zakładach.

Projekt ukierunkowany jest również na poprawę jakości życia mieszkańców poprzez umożliwienie bezpiecznej, wygodnej i sprawnej komunikacji oraz poprawę estetyki i zagospodarowania terenu przy minimalnej ingerencji w środowisko naturalne.

Trzy odcinki w ramach trzech zadań połączą się i powstanie nowo wybudowana droga, która stanie się droga publiczną. Z drogi będą korzystać zarówno mieszkańcy, jak i przedsiębiorcy.

Podmiotem realizującym oraz zarządzającym infrastrukturą po zakończeniu realizacji będzie ZDM w Wodzisławiu Śląskim.

Miasto Wodzisław Śląski przeprowadziło proces projektowania dla 4 zadań w ramach przedsięwzięcia pn. Budowa dróg na terenach po KWK 1 Maja wraz z oświetleniem i odwodnieniem (zad. 1a, 1b, 2, 3, 4).

Zadanie 1a, 1b i 3 zostało objęte wnioskiem o dofinansowanie w ramach RPO WSL 2014-2020, którego wnioskodawcą i beneficjentem jest miasto Wodzisław Śląski.

Dokumentacja obejmująca zadanie 4 (odcinek ul. Mszańskiej – droga powiatowa) została przekazana zarządcy drogi powiatowej.

Starosta Powiatu Wodzisławskiego wystąpił również z wnioskiem o dofinansowanie w ramach RPO WSL 2014-2020 projektu pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 5021S ul. Mszańska w Wodzisławiu Śląskim i ul. Turska w Mszanie, który obejmuje w swoim zakresie zarówno przywołany odcinek 4, stanowiący fragment ul. Mszańskiej, a także odrębną dokumentację dot. ul. Turskiej w Mszanie.

W zakresie inwestycji realizowanej przez miasto Wodzisław Śląski, koniec odcinka dla zadania 3 zlokalizowany jest na skrzyżowaniu projektowanej drogi z drogą powiatową ul. Mszańska.