UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Bierzemy udział w konkursie RPO WSL

Wydział Strategii i Funduszy Zewnętrznych złożył wniosek edukacyjny pn. "Nowoczesna szkoła - kreatywny nauczyciel - kompetentny uczeń" w konkursie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Do konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałania 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego - konkurs zgłoszono aż 175 wniosków o dofinansowanie. Wyniki poznamy w sierpniu br. Czego dotyczy wodzisławski projekt? Sprawdźcie poniżej.

Nowoczesna szkoła - kreatywny nauczyciel - kompetentny uczeń

Celem projektu "Nowoczesna szkoła - kreatywny nauczyciel - kompetentny uczeń" jest wyrównanie dysproporcji w zakresie osiąganych przez uczniów wodzisławskich szkół wyników egzaminów końcowych poprzez m.in. kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych, wsparcie szkół w procesie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wsparcie ucznia młodszego. Wyrównywanie różnic w wynikach nauczania w wodzisławskich szkołach będzie również rezultatem podniesienia i uzupełniania kwalifikacji nauczycieli zatrudnionych w tych placówkach.

Projekt skierowany jest do uczniów (wytypowanych bezpośrednio z przeprowadzonej w każdej
ze szkół indywidualnej diagnozy) oraz nauczyciel (dyplomowanych i mianowanych) trzynastu wodzisławskich szkół podstawowych. Łącznie projekt objąłby 1784 uczniów oraz 165 nauczycieli.