Bezpłatne badania prenatalne

Jesteś w ciąży? Skorzystaj z bezpłatnych badań prenatalnych. Badania te skierowane są do kobiet zamieszkujących subregion zachodni województwa śląskiego z regionu powiatu wodzisławskiego, żorskiego, jastrzębskiego i raciborskiego.

Celem diagnostyki prenatalnej jest wczesne stwierdzenie wady u dziecka na etapie rozwoju wewnątrzmacicznego co pozwala na wcześniejsze zaplanowanie porodu w ośrodku referencyjnym i dalszego leczenia po porodzie. W niektorych przypadkach wykrycie wady pozwala na interwencję jeszcze w łonie matki.

Bezpłatne badania prenatalne I i II trymestru ciąży.

NZOZ MED-ART realizuje 2 projekty:

 • „Zwiększenie dostępności do wysokiej jakości badań prenatalnych na obszarze powiatu rybnickiego, Rybnika i Żor" oraz
 • „Zwiększenie dostępności do wysokiej jakości badań prenatalnych na obszarze powiatu wodzisławskiego, raciborskiego i Jastrzębia-Zdrój”

Każda kobieta będąca w ciąży, która nie spełnia kryteriów włączenia do programu finansowanego przez NFZ a mieszka na terenie w/w powiatów może zgłosić się na bezpłatne badanie prenatalne.

Zakres usług:
W ramach programu wykonywane są badania USG 1 i 2 trymestru, biochemiczny test podwójny i test potrójny. W razie stwierdzenia wysokiego ryzyka wystąpienia wady pacjentki są obejmowane programem NFZ. Badanie USG 3 trymestru oraz testy oparte o analizę wolnego DNA płodowego we krwi matki, podobnie jak w przypadku programu finansowanego przez NFZ, nie są objęte refundacją.

Uczestnikiem projektu może skorzystać kobieta, która:

 • zamieszkuje jedno z miast /powiatów: powiat rybnicki, Rybnik, Żory, Jastrzębie-Zdrój, powiat wodzisławski, powiat raciborski (woj. Śląskie),
 • nie spełnia kryteriów kwalifikacji do Programu Badań Prenatalnych, tj. kobiety w wieku do 35 lat wg wieku kalendarzowego,
 • wiek ciążowy nie przekroczył 20 tc.,
 • nie spełnia innych kryteriów wykluczających z programu (zgodnie z Zarządzeniem Prezesa NFZ Nr 84/2014/DSOZ z dnia 16 grudnia 2016 - wywiad przeprowadzony przy udziale lekarza/kadrze medycznej Med-Art przed wykonaniem badania/usługi), tj.:
  - wystąpienie w poprzedniej ciąży aberracji chromosomowej płodu lub dziecka;
  - stwierdzenie wystąpienia strukturalnych aberracji chromosomowych u ciężarnej lub u ojca dziecka;
  - stwierdzenie znacznie większego ryzyka urodzenia dziecka dotkniętego chorobą uwarunkowaną monogenowo lub wieloczynnikową;
  - stwierdzenie w czasie ciąży nieprawidłowego wyniku badania USG lub badań biochemicznych wskazujących na zwiększone ryzyko aberracji chromosomowej lub wady płodu.

Rekrutacja

Rekrutacja do projektu prowadzona jest w trybie ciągłym do wyczerpania dostępnych miejsc, przy czym o zakwalifikowaniu przed osiągnięciem przez ciężarną 20 tygodnia ciąży decyduje data zgłoszenia, co wiąże się z wolnym terminem badania. Zalecamy zgłaszanie się w 10-11 tygodniu ciąży, nie później niż w 19 tygodniu.

Regulamin uczestnictwa w programie, wszelkie zaświadczenia itp. można znaleźć, tutaj.

Badania są współfinansowane przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne , poddziałanie: 9.2.6. Rozwój usług zdrowotnych.

źródło: med-art.pl