Bezpłatne badania prenatalne

Razem z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim zapraszamy kobiety w ciąży do skorzystania z bezpłatnych badań prenatalnych.

Bezpłatne badania prenatalne skierowane są do kobiet zamieszkujących subregion zachodni województwa śląskiego z regionu powiatu wodzisławskiego, żorskiego, jastrzębskiego i raciborskiego. Kobiety korzystające ze świadczeń pomocy zgodnie z ustawą o pomocy społecznej mogą skorzystać z badań prenatalnych poza kolejnością na podstawie spisanego oświadczenia. Badania wykonywane są na terenie miasta Żory w NZOZ MED - ART.

Bezpłatne badania prenatalne I i II trymestru ciąży.

NZOZ MED-ART realizuje 2 projekty:

 • „Zwiększenie dostępności do wysokiej jakości badań prenatalnych na obszarze powiatu rybnickiego, Rybnika i Żor",
 • „Zwiększenie dostępności do wysokiej jakości badań prenatalnych na obszarze powiatu wodzisławskiego, raciborskiego i Jastrzębia-Zdrój”

Każda kobieta będąca w ciąży, która nie spełnia kryteriów włączenia do programu finansowanego przez NFZ, a mieszka na terenie w/w powiatów może zgłosić się na bezpłatne badanie prenatalne.

Zakres usług:
W ramach programu wykonywane są badania USG 1 i 2 trymestru, biochemiczny test podwójny i test potrójny.

W razie stwierdzenia wysokiego ryzyka wystąpienia wady pacjentki są obejmowane programem NFZ.
Badanie USG 3 trymestru oraz testy oparte o analizę wolnego DNA płodowego we krwi matki, podobnie jak w przypadku programu finansowanego przez NFZ, nie są objęte refundacją.

Uczestnikiem projektu może skorzystać kobieta, która:

 • zamieszkuje jedno z miast /powiatów: p. rybnicki, Rybnik, Żory, Jastrzębie-Zdrój,p. wodzisławski, p. raciborski (woj. Śląskie),
 • nie spełnia kryteriów kwalifikacji do Programu Badań Prenatalnych, tj. kobiety w wieku do 35 lat wg wieku kalendarzowego,
 • wiek ciążowy nie przekroczył 20 tc.,
 • nie spełnia innych kryteriów wykluczających z programu (zgodnie z Zarządzeniem Prezesa NFZ Nr 84/2014/DSOZ z dnia 16 grudnia 2016 - wywiad przeprowadzony przy udziale lekarza/kadrze medycznej Med-Art przed wykonaniem badania/usługi), tj.:
  - wystąpienie w poprzedniej ciąży aberracji chromosomowej płodu lub dziecka;
  - stwierdzenie wystąpienia strukturalnych aberracji chromosomowych u ciężarnej lub u ojca dziecka;
  - stwierdzenie znacznie większego ryzyka urodzenia dziecka dotkniętego chorobą uwarunkowaną monogenowo lub wieloczynnikową;
  - stwierdzenie w czasie ciąży nieprawidłowego wyniku badania USG lub badań biochemicznych wskazujących na zwiększone ryzyko aberracji chromosomowej lub wady płodu.

Rekrutacja:
Rekrutacja do projektu prowadzona jest w trybie ciągłym do wyczerpania dostępnych miejsc, przy czym o zakwalifikowaniu przed osiągnięciem przez ciężarną 20 tygodnia ciąży decyduje data zgłoszenia co wiąże się z wolnym terminem badania. Zalecamy zgłaszanie się w 10-11 tygodniu ciąży, nie później niż w 19 tygodniu.

Uczestniczka zainteresowana udziałem w projekcie i skorzystaniem ze świadczeń powinna:

1. Zapoznać się z regulaminem projektu:

 • dla zainteresowanych zamieszkujących p. rybnicki, Rybnik, Żory: regulamin,
 • dla zainteresowanych zamieszkujących Jastrzębie-Zdrój, p. wodzisławski, p. raciborski: regulamin

2. Ustalić termin wizyty osobiście, telefonicznie (32 435 78 58) lub mailowo (biuro@med-art.pl)w godzinach pracy poradni.

3. Pobrać, wydrukować, wypełnić i podpisać formularz zgłoszeniowy do projektu. Data formularza powinna być zgodna z datą zakwalifikowania i uzyskania pierwszej usługi w ramach projektu. Formularz przekazuje się kadrze medycznej Med-Art przed pierwszą usługą wykonaną w ramach projektu.

 • dla zainteresowanych zamieszkujących p. rybnicki, Rybnik, Żory: formularz
 • dla zainteresowanych zamieszkujących Jastrzębie-Zdrój, p. wodzisławski, p. raciborski: formularz

Brak przekazania wypełnionego formularza uniemożliwia udział w projekcie i skorzystanie z usług.

4. W zakresie opieki perinatalnej preferowane są kobiety, które zostaną zakwalifikowane jako osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, co każdorazowo musi zostać potwierdzone poprzez złożenie oświadczenia lub stosownego zaświadczenia. Stosowne oświadczenia oraz szczegółowe informacje dostępne są u kadry medycznej Med-Art.

Zgłoszenie informacji związanych z zagrożeniem wykluczeniem społecznym daje pierwszeństwo udziału. Kryteria zagrożenia wykluczeniem społecznym znajdują się w formularzu zgłoszeniowym (tj. status uczestnika projektu w chwili przystąpienia do projektu, punkty od a do k).

Biuro Projektu: siedziba Med-Art sp. z o.o., ul. Sądowa 5, 44-240 Żory.
Okres realizacji projektów to: 01.08.2018 r. do 31.12.2020 r.

Badania są współfinansowane przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne , poddziałanie: 9.2.6. Rozwój usług zdrowotnych.

źródło: MOPS