Aplikujemy o dofinansowanie projektu - montaż instalacji OZE

W zakończonym wczoraj, tj. 1 lipca 2020 r., naborze z poddziałania 4.1.2. Odnawialne źródła energii – RIT w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, miasto Wodzisław Śląski złożyło wniosek o dofinansowanie dla projektu pn. „Montaż instalacji OZE w budynkach użyteczności publicznej Miasta Wodzisławia Śląskiego”.

Projekt zakłada montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej miasta Wodzisławia Śląskiego: ZSP 1, SP 28, PP 15, PP 16 oraz UM. Celem projektu jest poprawa jakości powietrza, w tym ograniczenie emisji CO2 oraz pyłu PM10 poprzez zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz obniżenie zapotrzebowania na energię.

Realizacja projektu przewidziana jest na rok 2021.

Kluczowe korzyści wynikające z realizacji projektu obejmują zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną, pierwotną i elektryczną budynków, ograniczenie emisji pyłu PM10, spadek emisji gazów cieplarnianych, co przełoży się na obniżenie kosztów utrzymania, a także poprawę komfortu użytkowników. W wyniku realizacji projektu zakłada się uzyskanie następujących rezultatów:

  • szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych - 68 t w skali roku,
  • produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE - 87,92 MWh w skali roku,
  • stopień redukcji PM 10 - 0,43 t w skali roku.

Łączna wartość robót przewidzianych w ramach projektu szacowana jest na 610 tys. zł z czego dofinansowanie wyniesie ok. 518 tys. zł.

Złożone wnioski o dofinansowanie stanowią kolejny krok miasta w zakresie produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz oszczędności energii, w tym również redukcji PM10 oraz C02. Przypomnijmy, że w roku 2018 zrealizowana została inwestycja polegająca na budowie autonomicznych punktów oświetlenia w placówkach oświatowych na terenie miasta polegająca na doświetleniu placów zabaw, siłowi i boisk. Z kolei w roku bieżącym realizowany jest projekt montażu instalacji fotowoltaicznych na budynkach jednostek miejskich - Wodzisławskim Centrum Kultury, budynku administracyjnym MOSiR „CENTRUM” oraz Krytej Pływalni MANTA. Powyższe inwestycje uzyskały dofinansowanie z poddziałania 4.1.2. Odnawialne źródła energii - RIT w ramach RPO WSL 2014-2020.

Rozstrzygnięcie naboru planowane jest na luty 2021 r.