UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Analiza parkingowa - wyraź opinię

Obecnie na zlecenie miasta opracowywana jest analiza parkingowa dotycząca dwóch wybranych obszarów miasta (dzielnice Stare Miasto, Nowe Miasto, Trzy Wzgórza). Na potrzeby analizy prowadzone są badania kwestionariuszowe, do udziału w których zaproszeni zostaną mieszkańcy i osoby zainteresowane - przyjezdni. Wśród pytań znalazły się m.in. te o dostępność miejsc parkingowych w Wodzisławiu Śląskim czy preferowane możliwości wnoszenia opłat parkingowych.

Jeszcze w sierpniu na miejskiej stronie internetowej został udostępniony przygotowany przez wykonawcę analizy kwestionariusz ankiety, który mogli wypełniać mieszkańcy. Jednakże ze względu na liczne sugestie ze strony uczestników badanie zostało zmodyfikowane i podjęto decyzję o przygotowaniu dwóch nowych kwestionariuszy - dla mieszkańców oraz dla przyjezdnych. Jednak jak zaznacza Adam Sosinka, kierownik Referatu Transportu i Ładu Komunalnego, odpowiedzi zgromadzone w ramach poprzedniego kwestionariusza również zostaną uwzględnione w przygotowywanym opracowaniu.

Analiza parkingowa - kwestionariusz dla mieszkańców - WYPEŁNIJ [otwiera się w nowym oknie]

Analiza parkingowa - kwestionariusz dla przyjezdnych - WYPEŁNIJ [otwiera się w nowym oknie]

Badanie potrwa do 17 września.

O analizie

Analiza parkingowa to dokument stanowiący sparametryzowanie i ocenę pracy parkingów i miejsc postojowych wybranych obszarów miasta Wodzisławia Śląskiego oraz nakreślający kierunki zmian, jakie można wprowadzić, aby wypełnić rosnące oczekiwania społeczne w przedmiocie ich liczby, dostępności oraz funkcjonowania, według poniższego zakresu:

  • wykonanie nocnych i dziennych pomiarów parkowania na parkingach i miejscach postojowych oraz w strefie płatnego parkowania, z rozbiciem na godziny 6:00-22:00 i 22:00-6:00,
  • wykonanie badania ankietowego preferencji parkingowych kierowców (z uwagi na trwający stan zagrożenia epidemicznego dopuszcza się ankietyzację online),
  • analiza faktyczna i prawna podstaw funkcjonowania miejsc postojowych, parkingów i strefy płatnego parkowania (obszar istniejący i możliwe zmiany, oznakowanie, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, podmioty zobowiązane do ponoszenia opłat oraz możliwości zastosowania zwolnień lub ulg, wysokość opłat),
  • diagnoza problemów na podstawie zebranych danych (ilość, deficyt, dostępność, rotacja),
  • wnioski i zalecenia,
  • wstępna analiza finansowa proponowanych rozwiązań usprawniających.


Wodzisławska analiza dotyczy dwóch wybranych obszarów miasta, zgodnie z poniższymi mapami.