Akty prawne

Co zawiera ustawa o odpadach, jakie są zasady utrzymania porządku i czystości w gminie? Te i inne akty znajdziecie poniżej

Akty prawne krajowe:

1. Ustawa o odpadach – TUTAJ

2. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - TUTAJ

Akty prawne miejskie:

1. Uchwała NR XVI/165/16 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego - TUTAJ

2.  Uchwała Nr XVIII/188/16 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/165/16 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego - TUTAJ

3. Uchwała nr XXXI/317/17 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty - TUTAJ (aktualnie obowiązujące)

4. Uchwała Nr XXII/215/16 Rady Miejskiej Wodzisławia Śl. z dn. 27 września 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości połozonych na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej - TUTAJ (aktualnie obowiązujący)

5. Uchwała Nr XVI/166/16 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość pobierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości - TUTAJ

6. Uchwała Nr XVIII/189/16 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/166/16 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość pobierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości – TUTAJ

7. Uchwała Nr XVI/164/16 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - TUTAJ

8. Uchwała Nr XXII/216/16 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 27 września 2016 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - TUTAJ

9. Uchwała Nr III/26/15 Rady Miejskiej Wodzisławia Śl. z dn. 28.01.2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty - TUTAJ

10. Uchwała nr XXII/217/16 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 27 września 2016 r. w sprawie ustalenia stawki za pojemnik o określonej pojemności - TUTAJ

11. Uchwała nr XXXI/316/17 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/166/16 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - TUTAJ