UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Akty prawne

Warto widzieć nie tylko jak się zachować w sytuacjach kryzysowych, ale również jakie akty prawne normują takie zachowania. A tych jak widać jest całkiem sporo.

1. Konwencja Genewska z dn.12 sierpnia 1949 r.- Protokół Dodatkowy i dotyczący ofiar międzynarodowych konfliktów zbrojnych.
Dz. U. z 1992 r., Nr 41, poz. 175 – TUTAJ

2. Konwencja o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego wraz z Regulaminem Wykonawczym do tej Konwencji oraz Protokół o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego podpisana w Hadze dn. 14 maja 1954 r.
Dz. U. z 1957 r., Nr 46, poz. 212 - TUTAJ

USTAWY

1. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej- w szczególności dział IV- obrona cywilna Dz. U. z 2004 r., Nr 241, poz. 2416 z późn. zm. – TUTAJ

2. Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej Dz. U. z 2002 r., Nr 62, poz. 558 z późn. zm. – TUTAJ

3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. – TUTAJ

4.Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym Dz. U. z 2007 r., Nr 89, poz. 590 – TUTAJ

5. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach Dz. U. z 2001 r., Nr 126, poz. 1384 z późn. zm. – TUTAJ

6. Ustawa z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych Dz. U. z 2005 r., Nr 196, poz. 1631 – TUTAJ

7. Ustawa z dnia 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym oraz kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnych organów Rzeczypospolitej Polskiej Dz. U. z 2002 r., Nr 156, poz. 1301 z późn. zm. – TUTAJ

8. Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym Dz. U. z 2002 r., Nr 113, poz. 985 – TUTAJ

9. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Dz. U. z 2003 r., Nr 162, poz. 1568 z późn. zm. – TUTAJ

10. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej Dz. U. Z 2002 r., Nr 147, poz. 1229 z późn. zm. – TUTAJ

 ROZPORZĄDZENIA WYKONAWCZE DO USTAW

 1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin Dz. U. z 2002 r., Nr 96, poz. 850 – TUTAJ

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 1993 r. w sprawie powszechnej samoobrony ludności Dz. U. z 1993 r., Nr 91, poz. 421 – TUTAJ

3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie szkolenia obronnego Dz. U. z 2004 r., Nr 16, poz. 150 – TUTAJ

4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz. 978 – TUTAJ

5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie gotowości obronnej państwa Dz. U. z 2004 r., Nr 219, poz. 2218 – TUTAJ

6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 3004 r. w sprawie ogólnych zasad wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony Dz. U. z 2004 r., Nr 16, poz. 152

7. Rozporządzenie Ministra kultury z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie organizacji, sposobu i ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych Dz. U. z 2004 r., Nr 212, poz. 2153 - TUTAJ

8. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad udziału pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej w zapobieganiu skutkom klęsk żywiołowych lub ich usuwania Dz. U. z 2003 r., Nr 41, poz. 347 – TUTAJ