Akty prawne

Działalność organizacji pozarządowych wiąże się z różnymi aktami prawnymi, co do których przedstawiciele takich organizacji muszą się stosować. Więcej na ten temat dowiecie się z wpisu poniżej

Baza Internetowy System Aktów Prawnych – ISAP zawiera opisy bibliograficzne i teksty aktów prawnych opublikowanych w wydawnictwach urzędowych: Dzienniku Ustaw oraz Monitorze Polskim, wydawanych przez Prezesa Rady Ministrów. Znaleźć tam można wszelkie akty prawne związane także z działalnością organizacji pozarządowych. >>(przejdź do ISAP)

Wodzisław Śląski ma także opracowany program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2019 roku.

UCHWAŁA NR XLVI/469/18 RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO z dnia 28 września 2018 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019

Wodzisław Śląski ma także opracowany program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2018 roku.

UCHWAŁA NR XXXVI/375/17 RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Wodzisławia Śląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolotnariacie na rok 2018

Potrzebujesz wzoru dokumentu potrzebnego do złożenia oferty, zawarcia umowy czy przygotowania sprawozdania? Wszystkie potrzebne wzory druków znajdziesz tutaj. >>Wzór oferty i sprawozdania

Doceniając wyniki i ciężką pracę sportowców z Wodzisławia Śląskiego, miasto przyznaje również nagrody i wyróżnienia w tej dziedzinie.
Uchwała Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w sprawie określenia rodzaju i wysokości oraz zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym oraz trenerów.

Pobierz wniosek >>> WNIOSEK NAGRODA lub WYRÓŻNIENIE

Uwzględniono także specjalne stypendia sportowe, o które można wnioskować na mocy uchwały.
Uchwała Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania, pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych przyznawanych zawodnikom za wyniki sportowe, uwzględniając znaczenie danego sportu dla miasta Wodzisławia Śląskiego.

Pobierz wniosek >>> WNIOSEK STYPENDIUM

UCHWAŁA NR XXIII/219/12 RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia Nagrody Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego w Dziedzinie Kultury i Sztuki oraz zatwierdzenia regulaminu jej przyznawania.

UCHWAŁA NR XLIVl397l14 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.
Wniosek o stypendium

Zgodnie z Uchwałą nr XXV/240/12 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 31 października 2012 r. można również składać wnioski na wsparcie finansowe rozwoju sportu na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego.

Wzór wniosku

Wzór sprawozdania

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego.

Wzór oferty realizacji zadania publicznego

Wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych
oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań

Rozporządzenie

ROZPORZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU DO SPRAW POŻYTKU PUBLICZNEGO  z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru ofert i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego

Rozporządzenie

ROZPORZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU DO SPRAW POŻYTKU PUBLICZNEGO z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań

Rozporządzenie

 

Zarządzenie nr OR-I.0050.81.2019 prezydenta miasta Wodzisławia Śląskiego z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie współorganizacji imprez w zakresie promocji miasta Wodzisławia Śląskiego.

Zarządzenie
Pobierz wniosek >>> Wniosek o współorganizację imprez