Akty prawne

Akty prawne - i przed oczami staje nam budynek sądu. A w tym przypadku powinno nasze środowisko, ponieważ jest cała lista aktów prawnych, które wskazują jak należy o nie dbać. I nie tylko.

1. Prawo ochrony środowiska –TUTAJ
2. Ustawa o odpadach – TUTAJ
3. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – TUTAJ
4. Ustawa o ochronie przyrody – TUTAJ
5. Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – TUTAJ
6. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków – TUTAJ

Akty prawne  miejskie:

1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego -TUTAJ
2. Uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy - TUTAJ
3. Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty – TUTAJ
4. Uchwała w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi -TUTAJ
5. Uchwała w sprawie warunków i trybu składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy – TUTAJ
6. Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały XXVII/264/12 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty – TUTAJ
7. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXV/248/12 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego -TUTAJ
8. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXV/249/12 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – TUTAJ