UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Pomoc Społeczna

Wilchwy z Programem Aktywności Lokalnej

Na listopadowej sesji Rady Miejskiej została podjęta uchwała w sprawie przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej Dzielnicy Wilchwy na lata 2021-2022. Jego głównym celem jest wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej osób zamieszkujących obszar zdegradowany i peryferyjny dzielnicy, w tym w szczególności osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Program z myślą o bezdomnych

Gminny program wychodzenia z bezdomności i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu dla miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2021-2024 został przyjęty podczas ostatniej, listopadowej sesji Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. Głównym celem programu jest przeciwdziałanie zjawisku bezdomności oraz łagodzenie jego skutków przez wsparcie i podejmowanie inicjatyw na rzecz osób bezdomnych.