UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

30 września kolejna sesja Rady Miejskiej

W środę, 30 września w Wodzisławskim Centrum Kultury (sala widowiskowa) odbędzie się kolejna sesja Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. Początek o godz. 12:00.

Porządek obrad

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Wystąpienia mieszkańców.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Przeprowadzenie wyborów uzupełniających ławników do Sądu Okręgowego w Rybniku:
a) przedstawienie opinii zespołu opiniującego kandydatów na ławników o zgłoszonych
kandydatach do Sądu Okręgowego w Rybniku,
b) przedstawienie listy kandydatów na ławników;
c) przyjęcie trybu głosowania;
d) powołanie komisji skrutacyjnej;
e) przeprowadzenie tajnego głosowania;
f) ogłoszenie wyników wyborów;
g) podjęcie uchwały w sprawie wyborów uzupełniających ławników do Sądu Okręgowego
w Rybniku na kadencję 2020-2023
5. Informacja na temat realizacji inwestycji zaplanowanych w budżecie miasta na rok 2020
oraz stanu wykonania zadań rzeczowych w dzielnicach miasta przedstawionych do realizacji
przez Rady Dzielnic.
6. Informacja Prezydenta Miasta o stanie realizacji budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego
za I półrocze 2020 roku.
7. Podjęcie uchwał :
a) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Wodzisławia Śląskiego na 2020 rok
Nr XVII/138/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku,
b) w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Wodzisławia Śląskiego na lata 2020-2032,
c) w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
d) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
ustalenia stawki opłaty oraz określenia stawki opłaty podwyższonej,
e) w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi,
f) w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli
nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi
bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym,
g) w sprawie udzielenia pełnomocnictwa w postępowaniu sądowoadministracyjnym.
8. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego, która odbyła
się w dniu 26 sierpnia 2020 r.
9. Informacje Prezydenta Miasta :
- o działaniach podejmowanych pomiędzy sesjami,
- o sposobie realizacji interpelacji i zapytań radnych.
10. Wolne głosy i wnioski.
11. Zamknięcie sesji.

Sesja Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego będzie transmitowana za pośrednictwem portalu YouTube (kanał: Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego). Zachęcamy do oglądania i do subskrybowania kanału.

Komunikat Przewodniczącego Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego