30 marca kolejna sesja Rady Miejskiej

30 marca w Urzędzie Miasta (sala nr 202) oraz w trybie zdalnym odbędzie się kolejna sesja Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. Początek o godz. 9:00. Zapraszamy wszystkich do oglądania sesji za pośrednictwem serwisu "eSesja.tv".

Porządek obrad XLIII sesji Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Wystąpienia mieszkańców.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Informacja na temat bezpieczeństwa i porządku publicznego w Wodzisławiu Śląskim.
5. Informacja na temat realizacji Akcji Zima 2021/2022.
6. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
za rok 2021.
7. Sprawozdanie z realizacji przyjętego uchwałą nr XXVI/225/20 Rady Miejskiej Wodzisławia
Śląskiego z dnia 28.10.2020 r. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na rok 2021.
8. Sprawozdanie z realizacji przyjętego uchwałą nr XXVI/226/20 Rady Miejskiej Wodzisławia
Śląskiego z dnia 28.10.2020 r. Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok
2021.
9. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Wodzisławia Śląskiego na 2022 rok
Nr XL/391/21 z dnia 22 grudnia 2021 roku.
b) w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Wodzisławia Śląskiego na lata 2022-2034 Nr XL/392/21 z dnia 22 grudnia 2021 roku.
c) w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Wodzisławia
Śląskiego.
d) w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z cmentarza komunalnego położonego
w Wodzisławiu Śląskim.
e) w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego w 2022 r.
f) w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych
w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego.
g) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022.
h) w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/157/20 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia
25.03.2020 r. w sprawie określenia szczegółowych wymogów Raportu o stanie Miasta
Wodzisławia Śląskiego.
i) w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, ustalenia stawki oraz określenia stawki opłaty podwyższonej.
10. Wydanie opinii:
a) w sprawie zamiany części nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność
Gminy Miasta Wodzisławia Śląskiego, położonej w Wodzisławiu Śląskim u zbiegu ulic
Rybnickiej i Marklowickiej, o łącznej powierzchni około 8000m2, oznaczoną jako działki nr
2490/23, 2527/23, 2692/23, obręb Wodzisław, mapa 8, opisanej w księdze wieczystej nr
GL1W/00065995/5, na nieruchomość gruntową zabudowaną, położoną w Wodzisławiu
Śląskim przy ul. ks. płk. Wilhelma Kubsza 2A, oznaczoną jako działka nr 2182/321 o
powierzchni 447m2, będącej własnością prywatną.
b) w sprawie sprzedaży części nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej
własność Gminy Wodzisław Śląski, położonej przy ul. Sasankowej w Wodzisławiu Śląskim,
oznaczonej jako działka nr 3563/17, obręb Wodzisław, mapa 2, opisanej
w księdze wieczystej nr GL1W/00044550/1, oznaczonej na załączniku mapowym
jako działki: - nr 1 o powierzchni około 1200 m2 , przeznaczonej w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego miasta w części północnej pod zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną C41MN, natomiast w pozostałej części pod tereny
zadrzewień C25Z, nr 2 o powierzchni około 600 m2, przeznaczonej w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego miasta pod tereny zadrzewień C25Z,
nr 3 o powierzchni około 550 m2, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego miasta pod tereny zadrzewień C25Z.
11. Wybór przedstawicieli wskazanych przez Rady Dzielnic do pełnienia funkcji członków
Komitetu Sterującego ds. koordynacji wdrażania Strategii Rozwoju Miasta Wodzisławia
Śląskiego.
12. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego, która odbyła się
w dniu 23 lutego 2022 roku.
13. Informacje Prezydenta Miasta:
a) o działaniach podjętych między sesjami,
b) o sposobie realizacji interpelacji i zapytań radnych.
14. Wolne głosy i wnioski.
15. Zamknięcie sesji.

Sesja będzie transmitowana za pośrednictwem serwisu "eSesja.tv" [otwiera się w nowym oknie].

Możesz zgłosić swój udział w sesji Rady Miejskiej

Sesje Rady Miejskiej są jawne i dostępne dla wszystkich obywateli. Mieszkańcy mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach i zabierać głos (bez prawa głosowania).
 
Każdy mieszkaniec chcący zabrać głos podczas sesji Rady Miejskiej ma obowiązek zgłosić to telefonicznie w odpowiednio wcześniejszym terminie. Zgłoszenia przyjmuje Biuro Rady Miejskiej pod numerem telefonu 32 45 90 404.