3-4-5 START Przedszkolaków w przyszłość

Nabycie samodzielności, uspołecznienie, nabycie umiejętności zachowań w grupie czy też poprawę sprawności manualnej, językowej, ruchowej, rozwijanie słuchu fonetycznego - takie efekty zaobserwowaliśmy po przeprowadzeniu kolejnego unijnego projektu w Wodzisławiu Śląskim.

Tytuł projektu: 3-4-5 start przedszkolaków w przyszłość
Całkowita wartość projektu (PLN): 809 037,00
Kwota dofinansowania (PLN): 796 901,44
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Poddziałanie: 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej
Okres realizacji:  01.01.2010r – 31.12.2011r

Opis projektu: Projekt stanowił odpowiedź na problem niskiej świadomości społecznej na tematkorzyści płynących z edukacji przedszkolnej oraz niedostatecznej liczby miejsc w przedszkolach w Wodzisławiu Śląskim, zwłaszcza dla dzieci 3 i 4-letnich. Celem ogólnym projektu było zwiększenie liczby dzieci w wieku 3-5 lat uczestniczących w różnych formach edukacji przedszkolnej o 300 chłopców i dziewcząt w okresie od 1 stycznia 2010 r. do grudnia 2011 r. Cel ten został osiągnięty poprzez organizację w 9 przedszkolach ( 1, 2, 4, 5, 11, 12, 15, 16 i 18) popołudniowych zajęć dla dzieci nieobjętych wychowaniem przedszkolnym oraz otwarcie nowego oddziału dla dzieci 3-letnich w PP14. Zadania te wspomagane były kampanią promującą edukację przedszkolną. Do celów szczegółowych projektu zaliczyć można nabycie samodzielności, uspołecznienie, nabycie umiejętności zachowań w grupie czy też poprawę sprawności manualnej, językowej, ruchowej, rozwijanie słuchu fonetycznego.

Galeria