29 listopada kolejna sesja Rady Miejskiej

29 listopada br. w sali nr 202 Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego odbędzie się kolejna, LXX sesja Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. Początek o godz. 11:00. Zapraszamy wszystkich do oglądania sesji za pośrednictwem serwisu "eSesja".

Porządek obrad

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Wystąpienia mieszkańców.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Podjęcie uchwał:
  a) w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Wodzisławia Śląskiego na 2023 rok Nr LIV/547/22 z dnia 21 grudnia 2022 roku.
  b) w sprawie zmian w uchwale Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2023-2035.
  c) w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających miastu Wodzisław Śląski lub jej jednostkom organizacyjnym.
  d) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Czyżowickiej w Wodzisławiu Śląskim, stanowiącej własność Gminy Miasta Wodzisławia Śląskiego.
  e) w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność gminy miasta Wodzisławia Śląskiego, położonych przy ul. Leszka.
  f) w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2024.
  g) w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024.
  h) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2024 rok.
  i) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok oraz zwolnień od tego podatku.
  j) w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Komendzie Powiatowej Policji w Katowicach.
  k) w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Wodzisławiu Śląskim.
  l) w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc miasta Wodzisławia Śląskiego w zakresie dożywiania" na lata 2024-2028.
  m) w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup
  posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim gminnym programem osłonowym w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028.
  n) w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028.
  o) w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku aplikacyjnego i przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą "Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla miasta Wodzisławia Śląskiego".
  p) w sprawie przystąpienia do opracowania Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla miasta Wodzisławia Śląskiego.
  r) w sprawie zmiany uchwały nr LXIV/657/23 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie powierzenia spółce prawa handlowego zadania własnego związanego z prowadzeniem Cmentarza komunalnego.
 5. Przedstawienie wyników Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z przeprowadzonej kontroli działalności PSZOK.
 6. Wybór czterech przedstawicieli Rady Miejskiej do prac w komisji opiniującej wnioski klubów sportowych o przyznanie dotacji na rozwój sportu na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego na rok 2024.
 7. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego, które odbyły się w dniach:
  a) 25 października 2023 r.
  b) 2 listopada 2023 r.
 8. Informacje prezydenta miasta:
  a) o działaniach podjętych między sesjami,
  b) o sposobie realizacji interpelacji i zapytań radnych.
 9. Wolne głosy i wnioski.
 10. Zamknięcie sesji.

Sesja będzie transmitowana za pośrednictwem serwisu "eSesja.tv" [otwiera się w nowym oknie].

Możesz zgłosić swój udział w sesji Rady Miejskiej

Sesje Rady Miejskiej są jawne i dostępne dla wszystkich obywateli. Mieszkańcy mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach i zabierać głos (bez prawa głosowania).
 
Każdy mieszkaniec chcący zabrać głos podczas sesji Rady Miejskiej ma obowiązek zgłosić to telefonicznie w odpowiednio wcześniejszym terminie. Zgłoszenia przyjmuje Biuro Rady Miejskiej pod numerem telefonu 32 45 90 404.