28 czerwca odbędzie się kolejna sesja Rady Miejskiej

W środę, 28 czerwca br. w sali nr 202 Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego oraz w trybie zdalnym odbędzie się kolejna, LXII sesja Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. Początek o godzinie 11:00. Zapraszamy wszystkich do oglądania sesji za pośrednictwem serwisu "eSesja.tv".

Porządek obrad LXII sesji Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Wystąpienia mieszkańców.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Debata nad raportem o stanie miasta Wodzisławia Śląskiego za rok 2022.
  a) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania prezydentowi miasta Wodzisławia Śląskiego.
 5. Sprawozdanie finansowe miasta Wodzisławia Śląskiego za 2022 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu masta za 2022 rok, informacja o stanie mienia komunalnego i udzielenie absolutorium prezydentowi miasta Wodzisławia Śląskiego.
  a) zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym za 2022 rok.
  b) zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta za 2022 roku.
  c) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez prezydenta miasta Wodzisławia Śląskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2022 rok.
  d) zapoznanie się z informacją o stanie mienia komunalnego miasta Wodzisławia Śląskiego.
  e) przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu miasta za rok 2022 oraz wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla prezydenta miasta Wodzisławia Śląskiego z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok.
  f) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej.
  g) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Wodzisławia Śląskiego za 2022 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta za 2022 rok.
  h) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia prezydentowi miasta Wodzisławia Śląskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok.
 6. Podjęcie uchwał:
  a) w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Wodzisławia Śląskiego na 2023 rok Nr LIV/547/22 z 21 grudnia 2022 roku.
  b) w sprawie zmian w uchwale Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2023-2035.
  c) w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Wodzisławiu Śląskim.
  d) w sprawie wprowadzenia Regulaminów Ośrodka Rekreacyjnego "Balaton" w Wodzisławiu Śląskim
  e) w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasta Wodzisławia Śląskiego, położonej przy ul. Olszyny.
  f) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerstwa z Miastem Rydułtowy w ramach projektu: "Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej na terenie Wodzisławia Śląskiego i Rydułtów" planowanego do realizacji przy wsparciu z programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027.
  g) w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników.
  h) w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego do zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach informacji o kandydatach na ławników do Sądu Okręgowego w Rybniku, Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim oraz do Sądu Rejonowego w Jastrzębiu Zdroju.
 7. Informacja w zakresie "Oceny zasobów pomocy społecznej" za rok 2022.
 8. Przyjęcie planów prac Komisji Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego na II półrocze 2023 r.
 9. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego na II półrocze 2023 roku.
 10. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego, która odbyła się 31 maja 2023 roku.
 11. Informacje Prezydenta Miasta:
  a) o działaniach podjętych między sesjami,
  b) o sposobie realizacji interpelacji i zapytań radnych.
 12. Wolne głosy i wnioski.
 13. Zamknięcie sesji.

Sesja będzie transmitowana za pośrednictwem serwisu "eSesja.tv" [otwiera się w nowym oknie].

Możesz zgłosić swój udział w sesji Rady Miejskiej

Sesje Rady Miejskiej są jawne i dostępne dla wszystkich obywateli. Mieszkańcy mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach i zabierać głos (bez prawa głosowania).
 
Każdy mieszkaniec chcący zabrać głos podczas sesji Rady Miejskiej ma obowiązek zgłosić to telefonicznie w odpowiednio wcześniejszym terminie. Zgłoszenia przyjmuje Biuro Rady Miejskiej pod numerem telefonu 32 45 90 404.