UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

25 marca kolejna sesja Rady Miejskiej

W środę, 25 lutego w Urzędzie Miasta (sala nr 202) odbędzie się kolejna sesja Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. Początek o godz. 12:00.

Urząd Miasta w Wodzisławiu Śląskim włącza się w apel przewodniczącego Rady Miejskiej, Dezyderiusza Szwagrzaka (treść apelu można znaleźć, klikając tutaj). Media oraz mieszkańcy proszeni są o nieuczestniczenie osobiste i śledzenia obrad za pośrednictwem portalu YouTube (kanał: Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego).

Należy dodać, że XX sesja Rady Miejskiej odbędzie się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019.
 3. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
  Alkoholowych na rok 2019.
 4. Podjęcie uchwał:
  a) w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Wodzisławia Śląskiego na 2020 rok
  Nr XVII/138/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku,
  b) w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Wodzisławia
  Śląskiego na lata 2020-2032,
  c) w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego
  dla Województwa Śląskiego,
  d) w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego
  dla Powiatu Wodzisławskiego,
  e) w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku
  dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi,
  f) w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
  w granicach administracyjnych miasta Wodzisławia Śląskiego,
  g) w sprawie określenia sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk na terenie miasta Wodzisławia
  Śląskiego na rok 2020,
  h) w sprawie określenia szczegółowych wymogów Raportu o stanie miasta Wodzisławia
  Śląskiego,
  i) w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
  bezdomności zwierząt na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego w 2020 roku,
  j) w sprawie wyrażenia woli przeniesienia własności na potrzeby Sądu Rejonowego
  w Wodzisławiu Śląskim nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych
  w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Stefana Batorego,
  k) w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których
  nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
  l) w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Wodzisławia
  Śląskiego,
  m) w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
  odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
  w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
  komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych
  od właścicieli nieruchomości.
 5. Przedstawienie wyników kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej
  Wodzisławia Śląskiego dotyczącej środków finansowych będących w dyspozycji Służb
  Komunalnych Miasta na realizację zadań z zakresu utrzymania i pielęgnacji zieleni miejskiej
  w latach 2017-2018.
 6. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego, która odbyła
  się w dniu 26 lutego 2020 roku.
 7. Informacje prezydenta miasta :
  - o działaniach podjętych między sesjami,
  - o sposobie realizacji interpelacji i zapytań radnych.
 8. Wolne głosy i wnioski.
 9. Zamknięcie sesji.