UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

25 listopada kolejna sesja Rady Miejskiej

Siedziba Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego

W środę, 25 listopada w Urzędzie Miasta (sala nr 202) oraz w trybie zdalnym odbędzie się kolejna sesja Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. Początek o godz. 12:00. Zapraszamy wszystkich do oglądania sesji za pośrednictwem serwisu YouTube.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Wystąpienia mieszkańców.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Informacja na temat przynależności miasta do związków międzygminnych i stowarzyszeń.
 5. Problematyka ruchu drogowego, koncepcje usprawnienia komunikacji w mieście, ocena dróg i oznakowania oraz stan przygotowania do „Akcji Zima”.
 6. Informacja na temat bieżącego stanu przygotowań do uruchomienia Centrum Usług Wspólnych w Wodzisławiu Śląskim.
 7. Raport z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2016-2019” za lata 2018-2019.
 8. Podjęcie uchwał:
  a) w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2020-2024,
  b) w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Wodzisławia Śląskiego na 2020 rok nr XVII/138/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku,
  c) w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2020-2032,
  d) w sprawie ustalenia wykazu wydatków w budżecie miasta Wodzisławia Śląskiego na 2020 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,
  e) w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego,
  f) w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości budynków, w których przeprowadzono termomodernizację oraz gruntów związanych z tymi budynkami,
  g) w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości nowo wybudowanych budynków mieszkalnych lub ich części,
  h) w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych, w których dokonano wymiany źródła ciepła,
  i) w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Miasta Wodzisławia Śląskiego, w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,
  j) w sprawie Gminnego programu wychodzenia z bezdomności i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu dla miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2021-2024,
  k) w sprawie przyjęcia „Programu Aktywności Lokalnej Dzielnicy Wilchwy na lata 2021-2022”,
  l) w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021,
  m) w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr X/99/15 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia rodzaju i wysokości oraz zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień dla zawodników osiągających wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym oraz trenerów,
  n) w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XIX/199/16 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania, pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych przyznawanych zawodnikom za wyniki sportowe, uwzględniając znaczenie danego sportu dla miasta Wodzisławia Śląskiego,
  o) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień z miastem Jastrzębiem-Zdrojem w sprawie zasad prowadzenia nauczania religii innych kościołów,
  p) w sprawie ustalenia wzoru deklaracji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
  r) w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te odpady.
 9. Informacje prezydenta miasta :
  - o działaniach podejmowanych pomiędzy sesjami,
  - o sposobie realizacji interpelacji i zapytań radnych.
 10. Wolne głosy i wnioski.
 11. Zamknięcie sesji.

Sesja Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego będzie transmitowana m.in. za pośrednictwem portalu YouTube, kanał: Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego [otwiera się w nowym oknie]. Zachęcamy do oglądania i do subskrybowania kanału.

Komunikat Przewodniczącego Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego [otwiera się w nowym oknie]