23 lutego kolejna sesja Rady Miejskiej

23 lutego w Urzędzie Miasta (sala nr 202) oraz w trybie zdalnym odbędzie się kolejna sesja Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. Początek o godz. 9:00. Zapraszamy wszystkich do oglądania sesji za pośrednictwem serwisu "eSesja.tv".

Porządek obrad XLII sesji Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Wystąpienia mieszkańców.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Omówienie opinii hydrologicznej dla dzielnicy Radlin II wraz z przedstawieniem rozwiązań z
tego wynikających mających zabezpieczyć przed powodzią dzielnicę Radlin II.
5. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w roku 2021 na
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Miasto
Wodzisław Śląski.
6. Informacja na temat bezpieczeństwa i porządku publicznego w Wodzisławiu Śląskim (w
zakresie działania jednostek miejskich).
7. Informacja na temat realizacji zadań z zakresu świadczeń rodzinnych.
8. Przedstawienie wyników kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego
z przeprowadzonej kontroli stanu realizacji zadań przeznaczonych do wykonania w roku
2021, a zawartych w zgłoszonych poprawkach do budżetu Miasta na sesji budżetowej.
9. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Wodzisławia Śląskiego na 2022 rok
Nr XL/391/21 z dnia 22 grudnia 2021 r.,
b) w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Wodzisławia Śląskiego na lata 2022-2034,
c) w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w
dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
d) w sprawie zmiany Uchwały nr XX/155/20 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia
25 marca 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
dróg gminnych w granicach administracyjnych Miasta Wodzisławia Śląskiego,
e) w sprawie uczestniczenia w pokrywaniu wydatków inwestycyjnych Policji,
f) w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki oraz określenia stawki
opłaty podwyższonej,
g) w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego dla
Powiatu Wodzisławskiego,
h) rozpatrzenia petycji osoby fizycznej,
i) rozpatrzenia petycji Fundacji im. Nikoli Tesli,
j) rozpatrzenia anonimowej skargi,
k) rozpatrzenia ponaglenia w sprawie złożonej skargi.
10.Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego, która odbyła się
w dniu 26 stycznia 2022 roku.
11. Informacje Prezydenta Miasta:
a) o działaniach podjętych między sesjami,
b) o sposobie realizacji interpelacji i zapytań radnych.
12. Wolne głosy i wnioski.
13. Zamknięcie sesji.

Sesja będzie transmitowana za pośrednictwem serwisu "eSesja.tv" [otwiera się w nowym oknie].

Możesz zgłosić swój udział w sesji Rady Miejskiej

Sesje Rady Miejskiej są jawne i dostępne dla wszystkich obywateli. Mieszkańcy mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach i zabierać głos (bez prawa głosowania).
 
Każdy mieszkaniec chcący zabrać głos podczas sesji Rady Miejskiej ma obowiązek zgłosić to telefonicznie w odpowiednio wcześniejszym terminie. Zgłoszenia przyjmuje Biuro Rady Miejskiej pod numerem telefonu 32 45 90 404.