22 czerwca kolejna sesja Rady Miejskiej

22 czerwca br. w Urzędzie Miasta (sala nr 202) oraz w trybie zdalnym odbędzie się kolejna sesja Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. Początek o godz. 11:00. Zapraszamy wszystkich do oglądania sesji za pośrednictwem serwisu "eSesja.tv".

Porządek obrad XLVI sesji Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Wystąpienia mieszkańców.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Stan przygotowania do letniego wypoczynku dzieci i młodzieży.
5. Plan remontów placówek oświatowych.
6. Debata nad raportem o stanie miasta Wodzisławia Śląskiego za rok 2021.
a) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Prezydentowi Miasta Wodzisławia
Śląskiego.
7. Sprawozdanie finansowe Miasta Wodzisławia Śląskiego za 2021 rok wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta za 2021 rok, informacja o stanie mienia
komunalnego i udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Wodzisławia Śląskiego.
a) zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym za 2021 rok.
b) zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta za 2021 rok.
c) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym
przez Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za
2021 rok.
d) zapoznanie się z informacją o stanie mienia komunalnego Miasta Wodzisławia Śląskiego.
e) przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu miasta za rok
2021 oraz wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta
Wodzisławia Śląskiego z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.
f) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie wniosku
Komisji Rewizyjnej.
g) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Miasta Wodzisławia Śląskiego za 2021 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
Miasta za 2021 rok.
h) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Wodzisławia Śląskiego
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.
8. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Wodzisławia Śląskiego na 2022 rok
Nr XL/391/21 z dnia 22 grudnia 2021 roku.
b) w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Wodzisławia Śląskiego na lata 2022-2034 Nr XL/392/21 z dnia 22 grudnia 2021 roku.
c) w sprawie przyjęcia przez Miasto Wodzisław Śląski programu osłonowego "Korpus
Wsparcia Seniorów" na rok 2022.
d) w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Wodzisław Śląski w roku
szkolnym 2022-2023.
e) w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego dla
Powiatu Wodzisławskiego.
f) w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na zakup zbiorników do gromadzenia i
zagospodarowania wód opadowych w miejscu ich powstania na terenie Miasta
Wodzisławia Śląskiego pn. "Deszczówka".
g) w sprawie uczestniczenia w pokrywaniu wydatków inwestycyjnych Policji.
h) w sprawie dofinansowania kampanii edukacyjnych Policji.
i) w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/403/22 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia
26.01.2022 r. w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Oświaty Miasta Wodzisław Śląski na
lata 2022-2026".
j) w sprawie przyjęcia „Strategii rozwoju sportu w Wodzisławiu Śląskim do 2028 roku”.
k) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasta
Wodzisławia Śląskiego (ul. Radlińska).
l) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta
Wodzisławia Śląskiego (ul. Czyżowicka).
m) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta
Wodzisławia Śląskiego (Magnoliowa 385 m2).
n) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta
Wodzisławia Śląskiego (Magnoliowa 420 m2).
o) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta
Wodzisławia Ślaskiego (Wańkowicza).
p) w sprawie rozpatrzenia petycji osoby fizycznej.
9. Wybór dwóch przedstawicieli spośród radnych Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego
do pełnienia funkcji członka komisji opiniującej wnioski o przyznania Nagrody Prezydenta
Miasta Wodzisławia Śląskiego w Dziedzinie Kultury i Sztuki oraz członka komisji opiniującej
wnioski o przyznanie stypendium dla osób zajmujących się twórczością artystyczną
i upowszechnianiem kultury.
10. Przedstawienie wyników Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego
z przeprowadzonej rekontroli wniosków pokontrolnych przeprowadzonej kontroli środków
finansowych przeznaczonych na wynagrodzenia pracowników w SKM oraz ZDM w roku
2020/2021.
11. Przyjęcie planów prac Komisji Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego na II półrocze 2022
roku.
12. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego na II półrocze 2022 roku.
13. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego, która odbyła się
w dniu 25 maja 2022 roku.
14. Informacje Prezydenta Miasta:
a) o działaniach podjętych między sesjami,
b) o sposobie realizacji interpelacji i zapytań radnych.
15. Wolne głosy i wnioski.
16. Zamknięcie sesji.

Sesja będzie transmitowana za pośrednictwem serwisu "eSesja.tv" [otwiera się w nowym oknie].

Możesz zgłosić swój udział w sesji Rady Miejskiej

Sesje Rady Miejskiej są jawne i dostępne dla wszystkich obywateli. Mieszkańcy mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach i zabierać głos (bez prawa głosowania).
 
Każdy mieszkaniec chcący zabrać głos podczas sesji Rady Miejskiej ma obowiązek zgłosić to telefonicznie w odpowiednio wcześniejszym terminie. Zgłoszenia przyjmuje Biuro Rady Miejskiej pod numerem telefonu 32 45 90 404.