10 lat partnerstwa – Dalszy rozwój współpracy Gmin Krasne Pole i Zawada

„10 lat partnerstwa – Dalszy rozwój współpracy Gmin Krasne Pole i Zawada” to projekt realizowany wspólnie przez Miasto Wodzisław Śląski i Miasto Ostrawa – jednostka organizacyjna: miejski obwód Krasne Pole. Główny cel projektu to zwiększenie poziomu współpracy pomiędzy instytucjami i społecznościami w regionie przygranicznym.

 

Nazwa programu: PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ INTERREG V-A REPUBLIKA CZESKA-POLSKA 2014-2020

Nazwa działania: Fundusz Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Silesia

Partner wiodący projektu: Statutární město Ostrava - Městský obvod Krásne Pole

Numer mikroprojektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0001141

Tytuł projektu: 10 lat partnerstwa – Dalszy rozwój współpracy Gmin Krasne Pole i Zawada

Całkowite wydatki kwalifikowane na projekt (zgodnie z umową): 8488,00 euro

Całkowite wydatki kwalifikowane po stronie Miasta Wodzisławia Śląskiego (zgodnie z umową): 4058,75 euro

Kwota przyznanego dofinansowania po stronie Miasta Wodzisławia Śląskiego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (zgodnie z umową) : 3449,93 euro

Kwota przyznanego współfinansowanie po stronie Miasta Wodzisławia Śląskiego z budżetu państwa RP : 202,93 euro

Opis projektu

Projekt jest skierowany na dalsze pogłębianie współpracy między dwoma partnerami – Krasnym Polem i Zawadą. Jego celem jest przypomnienie już zrealizowanych wspólnych działań partnerskich w ramach zakończonych projektów, podsumowanie wszystkich poprzednich dziesięciu lat współpracy i przede wszystkim tworzenie kolejnych nowych działań z celem zaangażowania w nich nowej generacji uczniów szkół podstawowych, nowych członków SDH Krasne Pole i OSP Zawada oraz innych związków, aby już osiągnięte partnerstwo i współpraca były kontynuowane także w latach następnych. Projekt jest jednocześnie jubileuszem dziesięcioletniej współpracy i przyjaźni pomiędzy Krasnym Polem i Zawadą (dzielnicą Wodzisławia Śl.)

Cel projektu

- Pogłębianie przyjaznych stosunków w formie udziału we wspólnych imprezach kulturalnych, towarzyskich i oświatowych;

- Ożywienie znajomości językowych zdobytych w poprzednich projektach obu partnerów. Celem części kulturalnej projektu jest uświadomienie sobie tego, co nas łączy oraz uświadomienie sobie faktu, że nasza odmienność i różność nie dzielą nas, ale wzbogacają;

- Pochwała i dalszy rozwój długotrwałej współpracy i przyjaźni między obu partnerami. Projekt umożliwi umocnienie ścisłych więzi między obu gminami, dojdzie do dalszej wzajemnej wymiany doświadczeń, prezentacji tradycji i zwyczajów Krasnego Pola i Zawady. SDH Krasne Pole i OSP Zawada będą uczestniczyć w ćwiczeniach i uroczystych imprezach odbywających się po obu stronach granicy, będą wzajemnie wymieniać się fachowymi doświadczeniami zdobytymi w trakcie poszczególnych ćwiczeń i zawodów. Czesko-polskie występy artystyczne dzieci w Krasnym Polu i Zawadzie powinny udowodnić, że można przygotować wspólny program kulturalny. Akcja jesienna umożliwi wzajemną prezentację rękodzieła dzieci i dorosłych oraz przedstawienie ich kreatywności. W trakcie tej imprezy odbędzie się także uroczyste podsumowanie wyników zrealizowanych akcji i zaplanowanie dalszej współpracy na kolejne lata.

Kluczowe działania

Pracę nad wspólnym przygotowaniem założeń koncepcyjnych pod wniosek o dofinansowanie rozpoczęto z dniem 1.08.2016 roku. Podczas przygotowywania projektu odbyły się 3 spotkania robocze przedstawicieli Krasnego Pola i Zawady, mianowicie w sierpniu 2016 roku, w listopadzie 2016 roku i w marcu 2017 roku. Zadanie związane z zarządzaniem projektem (działanie kluczowe nr 1) ma charakter stały (4 miesiące) i będzie służyło sprawnej realizacji pozostałych zaplanowanych działań. Partnerzy projektu zaplanowali 4 wspólne działania:

- Działanie nr 2 w dniu 22.09.2017r. zakłada aktywne uczestnictwo przedstawicieli straży pożarnej (SDH Krasne Pole oraz OSP Zawada) i uczniów szkoły podstawowej z Krasnego Pola oraz Zawady, w ćwiczeniach zawodowych oraz zajęciach terenowych w Szkole Bezpiecznej Jazdy Libros w Ostawie,

- Działanie nr 3 w dniu 18.11.2017r. „Wieczór Tradycji Śląskich” zakłada przede wszystkim zapoznanie się z tradycjami regionu śląskiego, prezentację folkloru regionalnego po obu stronach granicy,

- Działanie nr 4 w dniu 1.12.2017r. spotkanie adwentowe w Ostrawie Krasnym Polu obejmuje czesko-polskie występy kulturalne, przypomnienie tradycji obu partnerów,

- Działanie nr 5 w dniu 16.12.2017r. – wieczór kolędowo-opłatkowy zakłada zapoznanie partnera czeskiego z tradycją polską poprzez m.in. wspólne śpiewanie kolęd.

Wszystkie założone we wniosku projektowym cele zostały zrealizowane.