Pytania i odpowiedzi

Jakie pytania najczęściej zadajemy w USC? I jakie są na nie odpowiedzi? Prezentujemy kilka przykładów poniżej.

Jakie dokumenty należy złożyć w celu zawarcia związku małżeńskiego lub uzyskać zaświadczenie do ślubu konkordatowego?

- dowód tożsamości

W przypadku cudzoziemca : paszport, oryginał aktu urodzenia oraz jego urzędowe tłumaczenie na język polski, dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo,dodatkowo jeśli jest osobą rozwiedzioną oryginał wyroku rozwodowego oraz jego urzędowe tłumaczenie na język polski, a jeśli jest wdową lub wdowcem – dodatkowo dokument stwierdzający zgon współmałżonka oraz jego urzędowe tłumaczenie.
Jeśli otrzymanie dokumentu stwierdzającego, że zgodnie z właściwym prawem miejscowym cudzoziemiec może zawrzeć małżeństwo napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody lub prawo danego państwa nie przewiduje wydawania takiego zaświadczenia, sąd w postępowaniu nieprocesowym, na wniosek cudzoziemca, może go zwolnić od złożenia dokumentu.

U W A G A !!! Prosimy o wcześniejszy kontakt pod nr telefonu 32 455 34 65.

Kiedy można skrócić ustawowy termin oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego?

Ustawowy okres oczekiwania na ślub można skrócić z ważnych, osobistych powodów. Decyzję podejmuje Kierownik USC, po rozpatrzeniu wniosku nupturientów.

Mieszkam w Wodzisławiu Śląskim a urodziłam się w Lublinie. Czy mogę korespondencyjnie otrzymać odpis aktu urodzenia?

Tak, trzeba przesłać na adres USC wniosek o wydanie odpisu aktu urodzenia podając wszystkie swoje dane personalne, adres korespondencyjny oraz datę i miejsce urodzenia . Jeśli odpis podlega opłacie skarbowej do wniosku trzeba dołączyć oryginał dowodu wniesienia opłaty (22 zł odpis skrócony, 33 zł odpis zupełny) na konto miasta, w którym znajduje się właściwa siedziba USC wydająca odpis.

LUB

złożyć wniosek o wydanie odpisu aktu urodzenia podając wszystkie swoje dane personalne, adres korespondencyjny oraz datę i miejsce urodzenia, w wybranym przez siebie USC. Jeśli odpis podlega opłacie skarbowej należy uiścić opłatę skarbową na miejscu w siedzibie USC lub w formie bezgotówkowej (na konto Urzędu Gminy do którego złożono wniosek). Po 10 dniach można się zgłosić po odbiór odpisu.

Jak długo ważne jest zaświadczenie wydane przez USC do ślubu konkordatowego?

Sześć miesięcy od daty wydania.