Odpady

PSZOK

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowany jest w Wodzisławiu Śląskim przy ulicy Marklowickiej 21 b.

Miejsce zagospodarowania odpadów

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 250), gmina udostępnia informację o miejscach zagospodarowania w 2016 r. przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Wodzisławia Śląskiego zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

Poziom odzysku

Informacja o osiągniętych przez Miasto Wodzislaw Śląski oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, które nie działają na podstawie zawartej z Miastem umowy, wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

Analizy

Gospodarka odpadami – analizy

Odbiór odpadów z posesji niezamieszkałych - zmiany

Od 1 stycznia 2017 r. miasto przejmie obowiązek odbierania odpadów komunalnych od właścicieli posesji, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Sprawdźcie, jakie obowiązki w związku z tym będzie miał właściciel, ile będzie wynosić stawka za odbiór, które nieruchomości nie zostaną objęte zmianami.